Ali Birinci biyografisi

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Ali Birinci biyografisi

PROF. DR. ALİ BİRİNCİ

25/08/1947^de Hendek^ te (Sakarya) Balıklı Şeyh köyünde doğdu. Babası Şeker(1925-1993), annesi Müzeyyen hanım(1924-1977) tütün ziraatiyle geçiniyordu.

Ali BİRİNCİ İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendek^te okudu. Cumhuriyet İlkokulunu (1960), Hendek Orta Okulunu (1963), Ankara Polis Kolejini(1966) bitirdi. Polis Enstitüsü 1. sınıfından ayrılarak A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu (1973).

Emniyet Genel Müdürlüğünde (1973 - 1976), Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Sivas) Tarih Bölümünde çalıştı (1976 - 1988) . 30 Haziran 1988^de Polis Akademisinde vazifeye başladı. Türk Siyasi Tarihi ve İnkılap Tarihi dersleri veriyor. 1986^ da doktorasını verdi, 1993^ de doçent, 2000^ de Yakınçağ Tarihi profesörü oldu.3Ekim 1989-25 Eylül 1990 arasında Fransa’da Paris’te meslekî çalışmalarda bulundu.25Eylül2002-28 Temmuz 2004 devresinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde ders verdi ve Üniversitenin dergisi Sosyal Bilimler’i dokuz sayı çıkardı ve bu arada Kırgızca ve Rusça kurslarına devam etti.

KİTAPLARI ve MAKALELERİ:

A-Kitaplar:

1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası İstanbul, 1990 300 s. Dergâh Yayınları.
2. Matbuat û‚leminde Birkaç Adım, İstanbul 1992 68s. Emek Matbaacılık
3. Abdülmecid Fehmi (Derin) Manastır’ın Unutulmaz Günleri (Haz. Ayşe Şen-)
4. Müverrih-i Mâderzâdın Fülânnâmesi, İstanbul 1994 s. 87 Emek Matbaacılık
5. Selim Nüzhet Gerçek (Haz. - İsmail Kara) İstanbul^dan Ben de Geçtim, İstanbul 1997 296 s. Kitapevi
6. Mahalle Mektebi Hatıraları (Haz. İsmail Kara-) İstanbul, 1997 194 s. Kitabevi.İkinci baskı:Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle-Sıbyan Mektepleri,İstanbul, 2005 , 467 s.
7. "Kamil Kepecioğlu" Tarih Lû»gatı,(Haz.) Ankara, 1999 365 s. 21.Yüzyıl Yayınları s. IV-X
8. "Mehmet Behçet Yazar" Edebiyatçılar û‚lemi(Haz.) Ankara 1999, 344 s. 21. Yüzyıl Yayınları.
9. Süleyman Necati Güneri (Haz. ) Hatıra Defteri, (İstanbul, 1999) 118s.Dergâh Yayınları
10- Tarihin Gölgesinde, İstanbul, 2001, 456 s. Dergâh yayınları
11- Tarih Yolunda, İstanbul, 2001, 328 s. Dergâh yayınları
12- Tarih Uğrunda, İstanbul, 2001, 270 s. Dergâh yayınları
13- Mahmut Nedim Bey, Arabistan^da Bir Ömür,(), İstanbul, 2001 228 s. İsis yayınları.
14- Kamil Su, Karaosmanoğlu Halit Paşa(Haz:), Manisa, 2002 96 s. Celal Bayar Üniversitesi Yayını
15-Ahmet Kemal Üçok,Görüp İşittiklerim (Haz.),Ankara,2002 591 s.Okuyan Adam Yayınları
16-Ahmet Kemal Üçok,Çankırı Coğrafyası (Haz.),Ankara ,2002 205 s.Okuyan Adam Yayınları
17-Hasan Üçok,Çankırı Tarih ve Halkiyatı (Haz.),Ankara,2002 435 s.Okuyan Adam Yayınları
18-Tahsin Nahit Uygur ,Çankırı Halk Edebiyatı (Haz.),Ankara ,2002 248 s. Okuyan Adam Yayınları
19-Zeki Mesud Alsan,Mustafa’nın Romanı-Memleket Çocuğu (Haz.),Ankara,2002 239 s. Vadi yayınları
20- Osman Turan (Haz.),Ankara,2003, 252 s. Alternatif Yayınları
21-Turhan Yörükan-Ayda Yörükan,Üniversitede İlim ve Ahlak (Haz.),Ankara ,2003 256 s. Vadi yayınları


B-Makaleler:

1971
1-“Türkiye Tarihinde ilk Halk Hareketleri “,Fikir ve San’atta Hareket,Sayı.71(Kasım 1971)s.8-10

1982

1- “Türk Tarımına Hizmet Eden A. Faik Kurdoğlu”, Karınca, Sayı 545, (Mayıs 1982) s. 29-30

1983

1. "1. Meşrutiyet Meclis-i Mebusanında Hükümete Yönetilen Tenkitler", Sanat Bilim ve Kültürde Orhun. Sayı.8 (Şubat 1983) s.22-25

1984
1. "Halil Rifat Paşa^nın Tenbihnameleri" C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.3 (Sivas, 1984)s. 13-24
2. "Elazığ^da Bir Kollokyum" Hakikat, Gazete, Sivas, 4-11-18 Haziran 1984

1986

1. "Halil Rifat Paşa^nın Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti" (Ahmet Turan Alkan^la) C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.7 (Kasım, 1986)s. 97-118
2. Tokat Tarihçisi Halis Turgut Cinlioğlu (1901-31 Mayıs 1982) Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986 (Ankara, 1987) s.483-486
3. "Abdullah Cevdet" Tarih ve Toplum, Sayı.40 (Nisan 1987)s. 58-63
4. "Hürriyet ve İtilâf Fırkası" Tarih ve Toplum, Sayı.41(Mayıs 1987)s.17-24
5. "Şükrü Hanioğlu^nun Bir Siyasal Düşünür Olarak Abdullah Cevdet Kitabıyla İlgili Tartışmaya son cevabı" Tarih ve Toplum, Sayı.47 (Kasım 1987)s.61-64

1988

1. "İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruluşu ve ilk Nizamnamesi" Tarih ve Toplum, Sayı.52 (Nisan 1988)s.17-23
2. "İttihat ve Terakki^nin İlk Risalesi: Vatan Tehlikede," Tarih ve Toplum, Sayı.54 (Haziran 1988)s.9-14
3. "Bir Köy Adlı Risale" Tarih ve Toplum, Sayı.57 (Eylül 1988)s.58-59
4. "Jön Türklüğün Tarihine Dair Dikkate Değer Bir Kitap Hakkında" Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı.56 (Ekim 1988)s. 160-171
5-Orhan Koloğlu’nun II.Abdülhamid Hakkındaki Kitabı Münasebetiyle”,Türk Dünyası Tarih Dergisi,Sayı.14(Şubat 1988)s.42-46

1989

1. "Trabzon^da Matbuat ve Neşriyat Hayatı, Trabzon Kültür Sanat Yıllığı (88-89)^İstanbul, 1989,s.173-188
2. "Çalışkan Kardeşler Cemiyeti", Tarih ve Toplum, Sayı.64 (Nisan 1989)s.12-14
3. "Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması Münasebetiyle:Hayreddinler Hakkında" Tarih ve Toplum, Sayı.64(Haziran 1989)s.64-65
4. "II. Meşrutiyette Resim Yasakları" Tarih ve Toplum, Sayı.67(Temmuz 1989)s.24-27
5. "Rıza Tevfik^in Bir Konferansı", Tarih ve Toplum, Sayı.69(Eylül 1989)s.33-35
6. "Mustafa Suphi Hakkında Belgeler", Tarih ve Toplum, Sayı.70 (Kasım 1989)s.36-38
7-“Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Mehmet Akif Ersoy”,Milli Eğitim,Sayı.83(Mart 1989)s.27-28

1990

1. "Tarih Kaynakların Neşrine dair Örnekler ve Düşünceler" Tarih Metodoloji ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elazığ, 1990, s.263-271 (Ayrı basım)
2. "Sadık Vicdanî" (İsmail Kara ile) Tarih ve Toplum, Sayı.78(Haziran 1990)s.35-38
3. "Bulgaristan^da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği Böyle midir?" Tarih ve Toplum, Sayı,85(Ocak 1990)s.35-38

1991

1. "Bir Serencam-ı Harb^in Talihsiz Serencamı" Tarih ve Toplum, Sayı.86 (Şubat 1991)s.57-59
2. "Bir Jöntürk^ün Sergüzeşti: Lütfi Fikri Bey^in Günlüğü" Dergâh, Sayı.18(Ağustos 1991)s. 16-20
3. "Türkiye^de Mektep tarihçiliği ve Mirat-ı Mekteb-i Tıbbıye^nin Yeni Neşri" Dergâh, Sayı.20(Ekim 1991)s.21-22
4. "Ali Ekrem Bolayır^ın Hatıraları" Dergâh, Sayı, 21 (Kasım 1991)s.18

1992

1. "Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin II.Meşrutiyet Sonrasındaki İlk Nizamnamesi", Tarık Zafer Tunaya^ya Armağan, İstanbul, 1992, s.409-437
2. "Leskovikli Mehmed Rauf ve Eseri:İttihat ve Terakki Cemiyeti Ne idi?" Tarih ve Toplum, Sayı.100(Nisan 1992)s.57-60
3. "Şerif Paşa^nın Rüyası", Dergâh, Sayı.28(Haziran 1992)s.18
4. "Volkan^ın Yeniden Neşrinin Düşündürdükleri" Dergâh, Sayı.29(Temmuz 1992)s.22
5. "Ali Kemali Aksüt^ün Filât Hatıraları", OTAM Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Dergisi, Sayı.4(1992)s.437-466

1993
1. "Kelâmî Dergâhından Hatıralar Hakkında Birkaç Kelam" Dergâh, Sayı40(Haziran, 1993)s.22
2. "Matbuat Hatıralarımın Karartılan Tarihi" Tarih ve Toplum, Sayı.118(Ekim 1993)s.61-64

1994
1. "Kitabistan Mülkünün Sultanı: Ali Emirî Efendi" Dergâh, Sayı. 47(Ocak 1994)s.20
2. "Harputlu Hacı Hayri Bey" Dergâh, Sayı 48(Şubat, 1994)s. 19-20
3. "Bay Alpay Kabacalı^nın Cevap Niyetine Karaladığı Satırlarına Zoraki Bir Cevabımız" Polemik, Sayı.12 (Mart-Nisan 1994)s.69-72
4. "Usulden ve Hasbilikten Nasipsiz Bir tenkide Zoraki Cevabımız" Polemik, Sayı.12(mart-Nisan 1994)s.72-76
5. "Tarih Usulü Bakımından Küçük Ağa" Türk Yurdu, Sayı.80(Nisan 1994)s.51-52
6. "Direktör Ali Bey" Dergâh, Sayı.50(nisan, 1994)s.18-19

1995
1. "Hassas Bir Mevzuda, Hassasiyetten Uzak Bir Kitap:Başlangıçtan Günümüz Türkiye^de Basın Sansürü" Kebikeç, Sayı.1(1995)s.91-96
2. "Kitapçılık tarihimizden bir isim:Kaspar Efendi" Kebikeç, sayı.1(1995)s.27-34
3. "Tahsin Nahit Uygur (1899-1992) ve Kastamonu Matbuatı" Müteferrika, Sayı.7(Güz, 1995)s. 15-20
4. "Meşrutiyet Matbuatı" Haz., Kebikeç, Sayı.2(1995)s.143-147; Sayı.3(1996)s. 71-76; Sayı.4(1996)s.39-42;Sayı 5(1997)s.61-67: Sayı.6(1998)s.87-89
5. "Türk Siyasi Düşüncesinde İngilizperestlik" Yeni Türkiye, Sayı.3(Mart-Nisan 1995)s. 558-564
6. "Mecelle Cemiyeti azasından Bağdat^lı Mehmed Emin Efendi" Dergâh, Sayı.64(Haziran 1995)s.16
7. "Habil Adem Pelister Hakkında" Toplumsal Tarih, Sayı.19(Temmuz 1995)s.54-56

1996
1. "Server İskit" Kebikeç, Sayı. 3(1996)s. 57-66
2. "Halim Sabit Şibay" Türkiye Cumhuruyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri: (23-26 Mayıs 1996) Kayseri, 1996, s.135-145
3. "Abdurrahman Nâcim"; Müteferrika, Sayı.8-9(Bahar, Yaz 1996)s. 109-116
4. "Burdur Muharriri Dr.M.Şerif Korkut" Türk Yurdu, Sayı. 106(Haziran 1996)s. 70-71
5. "Türkçe^yi Sevmek İsteyenler için Bir Rehber" Türk Yurdu, Sayı.106(Temmuz 1996)s.14-16
6. "Kemahlı Şeyh İbrahim Hakkı^nın Serencamı" Türk Yurdu, Sayı.110(Ekim 1996)s.3-7
7. "Birgivi Risalesi:İlk Din Kitap Niçin ve Nasıl Basıldı?" Türk Yurdu, Sayı.112(Aralık 1996)s.13-14
8. “Selim Nüzhet Gerçek”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1996 c.14 s. 25-27

1997
1. "Jön Türklük Aleminden Biri İsim: İsmail Kemal Nâm^ı Diğer Kemal Mithat" Türk Yurdu, Sayı.113 (Ocak 1997) s.14-15
2. "Ali Münif Bey^in Hatıraları ve Tarihte Usulsüzlük" Türk Yurdu, Sayı.114(Şubat 1997)s.19-20
3. "İstanbul Muharriri Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey" İstanbul Araştırmaları, Sayı.1(Bahar, 1997)s.87-94
4. "Cumhuriyet^in İlk Şairi: Tarsusizade Münif^in Serencamı" Yeni Türkiye, Sayı.17(Eylül-Ekim 1997)s.679-685
5. "Seyyid Abdülaziz ve Eseri" Türk Yurdu, Sayı.115(Mart 1997)s.24-26
6. "Hariciye ile Mülkiye Arasında Mehmed Galib Bey" İstanbul Araştırmaları, Sayı.2(Yaz, 1997)s. 73-89
7. Mehmet Bahaeddin Bey(B.Toven), Müteferrika, Sayı 11-12 (Yaz, Güz 1997)s. 3-18
8. "Siyaset Meydanında Bir Dersiam: Hoca Ahmet Rasim Avni Efendi^nin Serencamı" İstanbul Araştırmaları, Sayı.3(Güz, 1997)s.163-183
9. "Fanizade Ali İlmî Bey" İlmî Araştırmalar, Sayı.5(İstanbul, 1997)s.75-80(Ayrı basım)
10. "Tebliğin Müzarekesi" İslam ve Modernleşme (İstanbul, 1997)s.315-319
11. "Müzakere" (Cevdet Paşa Hakkında) Ahmet Cevdet Paşa, (Ankara 1997)s.58-60
12. “Halim Sâbit Şibay”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1997 c. 15 s. 336-337
13. “Şarki Türkistan Tarihinde Mehmet Emin Buğra”,Yeni Türkiye,Sayı.16(Temmuz-Ağustos 1997)s.1423-1426

1998
1. "Garplılaşmanın İfrat Ucundaki Bir Adam: Ahmet Muhtar (Kevakibi)Bey" Türk Yurdu, Sayı, Sayı. 127-128 (Mart-Nisan 1998)s.27-33
2. "Hatırat Türündeki Kaynakların Tarihi Araştırmalardaki Yeri ve Değeri" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı.41 (Temmuz 1998)s.611-620
3. "Bâbıâlî^nin Tarih Mecmuaları(1943-1965)" Türk Yurdu, Sayı.132 (Ağustos 1998)s.29-38
4. Mehmed Suad Nam-ı Diğer Ali Suad^ın Hikayesi" İstanbul Araştırmaları Sayı, 4(Kış,1998)s.159-180(Ayrı Basım)
5. "Edirne Hacı İzzet Efendi:Çay Tiryakilerinin Piri", Edirne:Serhattaki Paytaht, İstanbul, 1998s.629-632
6. "Siyasileşmenin İlk Devresi"(24 Temmuz 1908-11 Haziran1913) ,Yeni Türkiye, Sayı 23-24(Eylül-Aralık 1998) 229-239
7. Ali Suat^ın "Seyahatlerim", İsimli Kitabı Türklük Bilgisi, Sayı.1(Nisan,1998)s.7
8. "Kaşif Dehri^yi Keşfeden Var mı?" Türklük Bilgisi, Sayı.1(Nisan 1998)s.46
9. "Semih Mümtaz^ın İki Kitabı" Türklük Bilgisi, Sayı.2(Mayıs, 1998) s.7
10. "Kahire^de İstanbul Kahvesi Nerededir?" Türklük Bilgisi, Sayı.2(Mayıs, 1998)s.43 (Ali Tekinci müstearı ile)
11. "Çankırı Halkıyatı" Türklük Bilgisi, Sayı.3(Haziran, 1998)s.7
12. "Nevsal-i Milli^de Bir Bilmece" Türklük Bilgisi, Sayı.3(Haziran 1998)s.45(Ali Tekinci müstearı ile)
13. "Minel Bab İlel Mihrab" Türklük Bilgisi, Sayı.4(Temmuz 1998)s.9
14. "Yakın Tarihimizde Kâzımlar Meselesi" Türklük Bilgisi, Sayı.4(Temmuz 1998)s.45(Ali Tekinci Müstearı ile)
15. “Hoca Rasim Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998 c. 18, s.194-196
16-“Hürriyet ve İtilâf Fırkası”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998 c. 18,s.507-511

1999
1. "Türk Emniyet Teşkilatındaki İlkler" Polis Bilimleri Dergisi Sayı.3 (Nisan 1999)s.9-16
2. "Dr.Fuat Sabit" Türk Yurdu, Sayı.139-141(Mart-Mayıs 1999)s.45-58
3. "Hüsnü Hamit Bey" Türk Yurdu, Sayı.142.(Haziran 1999)s.13-17
4. "Mustafa Zühtü İnhan" Türk Yurdu, Sayı.143.(Temmuz 1999)s.8-10
5. "Koca Sekbanbaşı Risalesinin Müellifi Tokatlı Mustafa Ağa (1131-1219)" Prof Dr. İsmail Aka Armağanı İzmir, 1999s.105-120

7. "Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluş ve İlk Nizamnamesi", Osmanlı, (Ankara, 1999)C.2s.401-409
8. Şeyhü-l-Mebusin Ali Naki Efendi", Trabzon Tarihi Sempozyumu" (Trabzon, 1999)s.423-427
9. "Osmanlı Devletinde Firarilerin Muhakemesi" Türk Yurdu, s.148-149 (Aralık 1999-Ocak 2000) s.335-339 89
10. "Ahmet Akgündüz ve Tarih İlminde Ahlak Meselesi", Türk Yurdu, s.24-26, s.148-149(Aralık 1999-Ocak 2000)
11. “Meçhul Bir Karikatür Üstadımız; Yusuf Franko Paşa”, Osmanlı Basın Yaşamı Sempozyumu, Ankara, 1999, s. 169-174
12. “Cehalete Methiye”, Türk Yurdu, Sayı 144, (Ağustos 1999), s. 7-11
13. “The Foundation of the Union ad Progres and its First Regulation (1895)”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation, Ankara, 1999, Volume. I, p. 675-681

Yapıtları ve Yaşamlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi’nde( İstanbul, 1999 Yapı Kredi Yayınları ) yazdığı maddeler:
1. Abdullah Paşa (Kölemen), I 19-20
2. Ahmed Cevdet Efendi(Bergamalı), I, 113-114
3. Ali Emiri Efendi, I, 209-210
4. Ali Haydar Midhat, I, 212-214
5. Ali Rıza Bey (Balıkhane Nazırı), I, 233-234
6. Ali Şefkati, I, 237-238
7. Arda, Hacı Adil, I, 244-246
8. Bilgili, Ali İlmî, I, 324
9. Fahreddin Reşad (Rumbeyoğlu), I, 432
10. Hali Rıfat Paşa, I, 520-521
11. İsmail Galib, I, 669-670
12. Lütfi Fikri, II, 50-51
13. Mehmed Ali Fethi (Rusçuklu), II. 104-105
14. Mehmed Kadri Nasıh(Hoca), II, 144-146
15. Mehmed Rauf (Leskovikli), II, 198-199
16. Münir Paşa, II, 330-332
17. Nur, Rıza, II, 372-373
18. Refik Nevzad, II, 455-456
19. Rey, Ahmet Reşit, II, 458-459
20. Rıfat Bey(Mevlanzade), II, 461-463
21. Şerif Paşa, II, 586-588
22. Şibay, Halim Sabit, II, 592
23. Tek, Ahmet Ferit, II, 613-614
24. Yeğena, Ali Münif, II, 673-674

2000
1.“Server Rifat İskit”, TDV İslam Ansiklopedisi,2000, c. 22, s. 584-585
2.“Kadı el-Hacc Mehmed Hurşit Efendi Kimdir” Dergâh, Sayı 124, (Haziran 2000) s. 16-17
3."Roman mı, Hatırat mı?”, Türk Yurdu, Sayı 153-154, (Mayıs-Haziran 2000), s. 88-91
4.“Erbilli Haşim Nahid’in Hikayesi”, Türk Yurdu, Sayı 156 (Ağustos 2000), s. 5-9
5.“Hasan Duman’ın Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri(1828-1928) İsimli Kitabının Neşri Hakkında”, Türk Yurdu, Sayı 157, (Eylül 2000) s. 61
6.“Ahmet Akgündüz ve Tarih İlminde Ahlak Meselesi”, Türk Yurdu, Sayı 148-149, (Aralık 1999-Ocak 2000), s. 24-26
7.“Osmanlı Devletinde Firarilerinin Muhakemesi”, Türk Yurdu, Sayı 148-149 (Aralık 1999-Ocak 2000), s. 340-346
8.“Yusuf Franko-Mechû»l Bir Karikatür Üstadımız”, Gül Diken, Sayı 22, (Güz 2000), s. 22-36

2001
1.“İsmail Hakkı İzmirli”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. 23, s. 530-533
2.“İsmail Hakkı İzmirli”, Pax Ottomana-Najat Göyünç Armağanı, Ankara Haarlem 2001, s. 687-733
3.“Ispartalı Hakkı Bey”, Türk Yurdu, Sayı 162-163 (Şubat-Mart 2001), s. 72-78
4.“Ahmet Haşim’i Artık Tanıyoruz”, Türk Yurdu, Sayı 162-163 (Şubat-Mart 2001), s. 471-472
5.“İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950) Hakkında”, Türk Yurdu, Sayı 162-163 (Şubat-Mart 2001), s. 402-403; Sayı 164 (Nisan 2001), s. 55-56; Sayı 166, (Haziran 2001), s.51-53; Sayı 167 (Temmuz 2001), s. 36-39
6.“Rumelihisarı’nda Bir Bektaşi Şeyh Ailesi”, Dergâh, Sayı .134 (Nisan 2001), s. 9-11; aynı yazı: Mahmud Cevad, Maarif-i Umumiye Nezareti-Tarihçe-i Teşkilât ve İcraatı, (Haz. Taceddin KAYAOĞLU), Ankara 2001, s. XXXIX-L
7.“Ebülhindili Cafer Bey”, Teşkilât-ı Mahsusu Günleri”, (Yazan; Hasene ILGAZ-Haz. Ali BİRİNCİ), Türk Yurdu, Sayı .165 (Mayıs 2001), s.44-57; Sayı .166, (Haziran 2001), s. 34-46
8.“Kabaklı Hocanın Ardından”, Türk Yurdu, Sayı.165, (Mayıs 2001), s. 41
9.“Biyografi Kitapları Ne İşe Yarar”, Dergâh, Sayı. 137, (Temmuz 2001), s. 12-13
10.“Kesriyeli M.Sıtkı ve Küllüknâmesi”,Müteferrika,Sayı.19(Yaz 2001) s.35-49
11.“Cevdet Paşa’nın Haricî matbuat hakkındaki düşünceleri”.Prof.Dr.Necmeddin Sefercioğlu Armağanı,Ankara,2001,s.53-70

2002
1.“31 Mart Vak’asının Bir Yorumu”, Türkler, Ankara ,2002, C. 13, s. 193-211;Genel Türk Tarihi, Ankara 2002, c. 7, s. 381-414; İngilizce baskısı için: The Turks, (Ankara ,2002), c. 4 ,s.346-368
2.“Ankara’nın Kitabiyat Mecmuaları”, Türk Yurdu, Sayı. 176, (Nisan 2002), s. 111-114
3.“Tarihçi Osman Turan”, Trabzon ve Çevresi Tarih Dil Edebiyat Sempozyumu Bildiriler Kitabı-Tarih, Trabzon 2002, s.1-20
4.“Zeki Mesut ALSAN- Hayatı ve Eserleri” Türk Yurdu, Sayı. 181 ( Eylül 2002 ) s. 31- 40

2005
1-“ Abdullah Battal- Taymas:Kazanlı Bir û‚limin Hayat Hikâyesi”,Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları,Festschrift in Honor of Orhan Okay, ,2005, Volume.30 -1,pp.171-195 Harvard University
2-“Kitap,İlim ve Üniversite Hakkında düşünceler ve Tespitler”,Türk Yurdu,Sayı.211(Mart 2005) s.27-30
3-“ Türk Yurdu’ndan Hatıralar”,Türk Yurdu,Sayı.213 (Mayıs 2005)s.56
4-“Hareket Mecmuası (1939-1982)”,Türk Yurdu,Sayı.213 (Mayıs 2005)s.84-89
5-“İlim hayatında Köylüler ve Köylülük”,Türk Yurdu,Sayı.217 (Eylül 2005) s.7-12
6-“Namık Kemal Külliyatı Basılıyor”,Türk Yurdu,Sayı.219 (Kasım 2005) s.64-65
7-“Sultan Abdülhamid’in Hâtıra Defteri Meselesi”,Divan-İlmî Araştırmalar,Sayı.19 (2005-2) 18 s.Baskıda.

2006
1-“Nurettin Topçu’nun Sohbetlerinden Hatırda Kalanlar”,Hece, Sayı.109 (Ocak 2006)s.433-445
2-“Tarihçilikte Meslek Ahlâkı veya Ahlâksızlığın Tarihçiliği Meselesi”,Muhafazakâr Düşünce,Sayı.7 (Kış 2006) 30 sayfa.Baskıda.
3- “Osmanlı Devletinde Matbuat ve Neşriyat Yasakları Tarihine Methal”,Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi,Sayı.7 (2006) 45 s.Baskıda.
4-“Salican Agay bizi terk etti”, Türk Yurdu,Sayı.223 (Mart 2006) s.67-68
5-“Asya-yı Vusta Seyyahı Mehmet Emin Bey,”Türk Yurdu,Sayı.223 (Mart 2006) s.72-77
6-“Dr.Atıf Hüseyin ve Muhtırası”,Tarih Yazıları-Tuncer Baykara’ya Armağan,İstanbul,2006, s.93-104
7-“Mehmet Şerif Paşa-Osmanlıcılıktan Ayrılıkçılığa Bir Meşrutiyet Jöntürkünün Hikâyesi”,Ercümend
Kuran Armağanı,18 s (Baskıda).

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Ali Birinci biyografisi hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Ali Birinci biyografisi siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com