Avrupa Birliği Ülkelerinde Hayat Sigortacılığı Uygulamaları

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
 
Avrupa Birliği Ülkelerinde Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
 Almanya’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
Doğu ve Batı Almayanın Ekim 1990’da birleştikten sonra, Doğu Almaya vatandaşlarının düşük seviyede başlayan yaşam standartları hızla yükselmektedir. Geçiş dönemindeki bu ekonomik durum bir çok açıdan istatistik i olarak daha yeterli karşılaştırma imkanına sahip değildir. Ancak Hayat Sigortasına olan talep şaşırtıcı şekilde yüksektir.Değişen ekonomik konum ve Pazar ekonomisine uyum sağlama döneminde sigortacılar ürünlerini gereğinden fazla satmamaya ve tüketiciyi korumaya özen göstermektedir.
   Almanya’da hayat  sigortacılığında yetkili makam bakanlığa bağlı Sigorta Murakabe Kuruludur. Sigorta Murakabe Kurulunun denetleme alanına ruhsat verme, aktüeryal hesap, ürün tasdikleri , riyazi ihtiyatları sigortalılara kar dağıtımı gibi hususlar girmektedir.
   Bu hususlardan;
   Aktüeryal Hesaplamada; “Birikimli poliçeler için 1986 mortalite tablosu ve RM/RF 1887 mortalite tablosu zorunlu olarak kullanılır. Teknik faiz %3.5’dir. Primler ve ihtiyatlar aynı aktüeryal hesaba göre hesaplanır. Zillmerizasyon azami %3.5 miktarında zorunlu olup tahsilat masrafları düşük olduğunda uygulanmayabilir, ilave masraf yoktur. BAV tarafından izin verilen masraf modelleri genişletilmiş olarak kullanılır.”
   Kar Dağıtımı ; Tüm ürünlerde uygulanır. Karın asgari %90’ı sigortalılara dağıtılmalıdır. Uygulamada karın %98‘i dağıtılır.
   Ülkede en çok kullanılan ürünler olarak düzenli prim ödemeli en az 12 yıllık poliçeler vergi avantajından dolayı en çok satılan poliçelerdir. Ürünlerin pazarlanması hususunda ise satışın %80’i prodüktörler, kalanı ise bağımsız acenteler, brokerler ve direk satış kanalı ile gerçekleştirilmektedir.
   Şirketler kendilerine bağlı prodüktörlerin eğitiminden sorumludurlar. Prodüktörlerin faaliyete geçebilmeleri için 200 saatlik bir kurs programından sonra profesyonel bir sigorta okulu tarafından verilen final sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

İspanya’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları   
İspanyada hayat sigortacılığında yetkili makam DGS Genel Sigorta Müdürlüğüdür. Müdürlüğün denetleme alanına giren hususlar ruhsat verme aktüeryal hesaplama, tarifeler, kapital yatırımları, şirketlerin operasyonları olarak saymak mümkündür.
   Bu hususlardan;
   Aktüeryal hesaplama; “Sigorta denetleme kanunu herhangi bir aktüeryal hesaplama öngörmez . varsayımların gerçekçi olması gerekir. DGS’den 1 ayda geri gelmeyen tarife onaylanmış demektir. Tahsilat masrafları aktüeryal ihtiyatı geçmezse gelire yazılabilir, sigorta süresi içinde doğru orantılı olarak azalmalıdır.”
   Hayat sigortasının bütünlüğü nü teşkil eden unsurlar ve sigortalıya sağladığı yararlar bakımından İspanya’daki uygulamalara baktığımızda diğer A.B.ülkeleride uygulamalara benzer noktalar göze çarpmaktadır.
   Primler belli limitlere kadar vergiden düşülebilir. Emeklilik yardımları için daha yüksek indirimler mümkündür. Yatırımlardan elde edilen getiriler aktüeryal olarak hesaplanandan fazla olursa %20 vergilendirilmektedir.
   Kar dağıtımı konusunda ise İspanya’da Grup poliçelerinde ve ferdi poliçelerde artan oranda uygulanmakta ve kar dağıtımında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak belirtildiği gibi kar dağıtımı sadece artan gelirin paylaşılması şeklinde olmaktadır.

 Belçika’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları   
Belçika’da sigortacılık hususunda yetkili makam Belçika Ekonomi Bakanlığına bağlı Sigorta Murakabe Ofisidir.
   Sigorta Murakabe Ofisinin denetleme alanları olarak ruhsat verme aktüeryal hesaplar, ürün tasdikleri, riyazi ihtiyatlar, aktüeryal hesaplarında katıldığı değerlendirme hesapları, şirketlerin büyüklüğüne ve tipine göre belirlenen ödeme payları gösterilebilir.
   A.B.Kurallarına göre tarife ve oranların onaylanması geriye dönük yapılmakta, kurallara uymayan şartlardaki poliçeler derhal iptal edilip, eksik prim oranları değiştirilmektedir.
   Hayat sigortasının sigortalıya sağladığı yararlar bakımından konuya bakacak olursak; ödenen primler vergiden düşülürde, elde edilen menfaatler vergilendirilmektedir. Diğer bir hususta A.B.ülkelerinin aksine Belçika’da vergiden muaf olabilmek için yaş söz konusudur. Şöyle ki giriş yaşı erkeklerde 64’ü , bayanlarda 59’u geçmiyorsa ve erkeklerin 65 yaştan önce , kadınlarda 60 yaştan önce sigortadan ayrılmaları koşulu ile 10 yıllık süreden sonra toplu para ödemelerinde vergiden muaf tutulmaktadır. Sigortalılar lehine olan kar dağıtımı hususunda da herhangi bir düzenleme yoktur. Şirket tarafından biriken paraya genellikle yeni birikimler ilave edilir. Ancak be kar payı şeklinde sabit değildir. Kullanılacak metot da Murakabe Ofisine tasdik ettirilmelidir.
   Belçika’da hayat sigorta poliçeleri bakımından en çok kullanılan poliçe “Referans Poliçesi” adı ile anılan poliçe çeşididir.
   Satış ve pazarlama işlemleri ise broker ve bağımsız acenteler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bağımsız acenteler satışın %75’ini   gerçekleştirmekle beraber , direk satış çalışmaları çok azdır. Grup işlerde ise brokerler söz sahibidir.

Danimarka’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
Danimarka’daki sigorta sektöründe yetkili makam olarak Endüstri Bakanlığına bağlı ilgili kurum gösterilmektedir.
   Kurumun denetleme alanına giren hususlar Ruhsat verme, aktüeryal hesaplar ürünler, poliçe süre ve şartları , riyazi ihtiyatlar olarak gösterilebilir.
   Aktüeryal hesaplarda  G82 Mortalite tablosu kullanılır, teknik faiz %5’dir. Tahsilat masrafları gelir olarak gösterilebilir.
Sigortalı lehine olan durumlarda yine primler belli limitler dahilinde vergilendirilen gelirden düşülebilir. %12 sigorta vergisi , %0.3 pul parası uygulanmaktadır. Gerçek faiz oranının %3.5‘ini geçen faiz oranı ile oluşan gelirler vergilendirilir.Emeklilik gelirlerinden gelir vergisi alınmamaktadır.Kar dağıtımı bazı yıllık poliçeler haricinde tüm tarifelerde uygulanmaktadır.
   Satış elemanlarının eğitimleri konusunda tüm elemanlar meslek hayatlarının ilk dört yılında mesleki bir sınavdan geçmektedirler.

Fransa’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
Fransa’da hayat sigortacılığında Devlet Kontrolü ve Denetimi bakımından yetkili makam CCA Sigorta Kontrol Komisyonudur.
   Komisyonun denetleme alanına giren hususlar diğer A.B.ülkelerinin yetkili makamlarının sadece alanlarına giren hususlardan daha dar kapsamlıdır. Komisyon sadece ruhsat verme , kar dağıtımı ve ödemeleri ile ilgilenmektedir. Hukuki ihlaller veya vaat edilen menfaatlerin ödenmemesi hallerinde komisyon ceza vermekte ya da portföyü başka bir sigortacıya devretmekte yetkilidir.
   Hayat sigortasının sağladığı yararlardan birincisi “sigorta süresinin en az 8 yıl olması halinde primin içindeki birikim payının %25 ‘i gelir vergisi oranında indirilir.Yıllık azami indirim 1.500 FF.dır. Bunun dışında ürünlerden alınan %5.15’lik sigorta vergisi 1 temmuz 1990 yılından itibaren kaldırılmıştır. Diğer bir avantaj toplu para ödemelerinin gelir vergisinden muaf tutulmasıdır.
   Kar dağıtımı süreli poliçelerin tümünde uygulanmaktadır. Faiz gelirlerinin en az %85’i ve karların %90’ı dağıtılmaktadır.
   Fransa’da hayat sigortası ürünleri arasında en çok satılanlar birikimli poliçeleri vefat teminatı olmayan tasarruf poliçeleri ve yıllık poliçelerdir. Birikim ağırlıklı poliçelere yönelik vergi uygulamasının avantajından dolayı satışların artışı söz konusunudur.
   Poliçelerin satışı ve pazarlaması işlemlerinin %52’sini brokarlar, %42’sini banka ve postaneler ve %6’sını direk satış ekipleri oluşturmaktadır.

İngiltere’deki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
İngiltere’de hayat sigortacılığının devlet tarafından kontrolü ve denetimi hususunda yetkili makam Ticaret ve Sigorta Müdürlüğü Sigorta bölümüdür.
   Ticaret ve Sigorta Müdürlüğünün denetleme alanına ruhsat verme ,ödemelerin denetlenmesi , kaynakların geçerliliği , yıllık bilançolar , kar zarar hesapları , aktif pasif hesapları gibi konular girmektedir.
   Ülkede hayat sigortasını teşvik etmekte ve mevcut sigortalı sayısını muhafaza etmek amacıyla sigortalıya bir çok avantajlar sağlamaktadır. Bazı istisnalar haricinde hayat sigortası gelirleri vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak sigortacılar , yatırım gelirlerinden masraflarını düştükten sonra ki kazançlarından vergi ödemektedirler. Diğer bir avantaj ise emeklilik fonları, sigorta şirketlerinde olduğu sürece vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak menfaatdar aldığında vergi uygulanmaktadır. Ferdi ve grup poliçelerinde ise ayrılma anında bazı toplu paralar vergiden muaftır.
   Kâr dağıtımı konusunda İngiltere’de herhangi bir kural yoktur. Primlere çoğunlukla ilave kar masrafı eklenmektedir. Ne şekilde kar dağıtılacağına karar veren kimseler ise aktüeryal ve şirket yöneticileridir.
   Ürünlerin pazarlanması ve satışı hususunda 1986 yılında uygulamaya konan finansal hizmetler sözleşmesi ile brokerlar ve prodüktörler müşterilerine “en iyi öneri” verme konusunda mecbur tutulmuşlardır. Brokerlar sektördeki tüm ürünler hakkında bu şekilde davranmak zorundadırlar. Brokerlar aynı zamanda kendi komisyon oranlarını belitmelidirler. Sonuç olarak 1986’dan bu yana brokerların çoğu şirketlere bağlı prodüktörler olarak çalışmaktadırlar. Satış elemanlarının eğitimi işveren tarafından yerine getirilmektedir.
   İngiltere’de “Tarife oluşturmada ve aktüeryal seçeneklerde kısıtlama yoktur. Ancak şirketin aktüeri gerçekçi varsayımlarda bulunmak zorundadır. Eğer net değerlendirme primi, brüt gelirleri geçmezse şirket Zillmer oranı olarak %35 uygulayabilir.”

 Hollanda’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
Hollanda’da sigortacılık branşında yetkili makam Sigortacılar Odasıdır.
   Sigortacılar odasının denetleme alanına ruhsat verme ve yeni tarifeleri belirleme konuları girmektedir. Bunların dışında sadece ödemelerin denetimi elzemdir.
   Kar dağıtımında belirli kurallar yoktur. Grup poliçelerinde normal olarak uygulanan kar dağıtımı , yılık hayat poliçelerinde görülmemektedir.
   Aktüeryal hesaplamalarda “GBM 76/80 mortalite tabloları ve GBM 61/65 mortalite tabloları yıllık, birikimli ve benzeri poliçeler için kullanılır. Kanun gereği teknik faiz %4’dür. Tahsilat masrafları genellikle gelire yazılır.
   Sigortalıya sağlanan yararlar emeklilk poliçelerinin primleri yıllık bir limite kadar vergiden düşülebilmektedir. Toplu paraların prim ödeme yıllarına bağlı olarak limitler içinde gelir vergisinden muaf oluşu, vefat tazminatlarının 10.000 Hollanda Florinine karad vergiden muaf oluşu bir avantajdır.
   Hollanda’da en çok kullanılan ürünler, sırasıyla yıllık hayat opsiyonlu tek prim ödemeli birikimli poliçeler,grup yıllık hayat poliçesi,ferdi yıllık hayat poliçesi ,birikimli poliçeler sayılabilir.
   Satış ve pazarlama beğımsız acentelerce yapılmaktadır.

İtalya’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
İtalya’da sigortacılık branşında yetkili makam Endüstri ve Ticaret Bakanlığına bağlı Sigorta Denetleme Enstitüsüdür.
   Enstitünün denetleme alanına ruhsat verme , tarifeler i poliçe süreleri ve şartları , muhasebe ,yatırımlar gibi konular girmektedir.
   Sigortalıya sağlanan yararların başında yıllık 2.5 Mio Liret’e kadar olan primler gelir vergisinden düşülmektedir. Ayrılmada ödenen toplu para ile ödenmiş primler toplamının farkı olan miktara %12.5 vergi uygulanmaktadır. Yıllık hayat teminatlarının %60’ı da gelir vergisine tabidir.
   Sigortalılara kar dağıtımı konusunda genel kaideler yoktur. Ancak uygulamada faiz gelirinin %75-85’inden teknik faiz düşülerek %80’i dağıtılmaktadır.
   İtalya’da artan teminatlı ve birikimli poliçeler ile yıllık poliçeler en çok tercih edilen poliçelerdir. Yıllık poliçeler daha yaygın bir şekilde satılmaktadır. Ülkede satışın %75’i bağlı prodüktörlerce yapılmaktadır.
   Satış elemanlarının eğitimi şirket tarafından yapılmakta ve tüm prodüktörler kanunen kayıtlı olmak zorundadırlar.
Yunanistan’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
Yunanistan’daki sigortacılık branşında yetkili makam Ticaret Bakanlığı Sigorta Dairesidir.
   Ticaret Bakanlığı Sigorta Dairesinin denetleme alanına hayat sigorta şirketlerinin kuruluşu , tarifelerin düzenli kontrolü gibi konular girmektedir.
   Yunanistan’da hayat sigortasının sigortalıya sağladığı yararlardan birincisi primlerin limitler dahilinde gelir vergisinden muaf oluşu ikincisi ise faiz gelirinin kar payı olarak dağıtılması ya da süre sonuna kadar sigortalının hesabında biriktirilmesidir.
   Yunanistan’da satışların büyük kısmını,hayat ve diğer teminatlarda sabit oranlarla hazırlanmış ferdi paket poliçeler oluşturmaktadır. Süreli poliçelerde birikimli poliçeler çok sık satılmaktadır. Ayrıca , belirli süreli yıllık hayat ile grup sigortalarında yıllık hayat ve süreli hayat poliçeleri de satılmaktadır.   
   Satışlar brokerler , bağlı prodüktörler ve devletin desteklediği bankalardan yapılır.

Portekiz’deki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları
Portekiz’de sigortacılık branşında yetkili makam Portekiz Sigorta Enstitüsüdür.Sigorta denetleme alanına ruhsat verme , aktüeryal hesaplama ,tarifeler ,poliçe süreleri ve şartları , başvuru formları , ihtiyari uygulamaları , aylık raporlar girmektedir.
   Portekiz’de primler, limitler içinde gelir vergisi matrahından düşülebilir. Toplu ödenen paraların vergiden muaf olması ve kar dağıtımının zorunlu olması sigortalıya sağlanan avantajlardır. Emeklilik gelirleri ise belirli limitleri geçtiğinde gelir gibi vergilendirilmektedir.
   Vefat teminatı olmayan kısa süreli tasarruflu poliçeler halen en çok yaygın satılan poliçelerdir.
   Enstitüye göre prodüktörler , brokerlar ve sigorta şirketi çalışanları aracı olarak kabul edilmektedirler. Ülkede satışı arttırmak için kullanılan banka ve postaneye komisyon verilmemektedir.
   Sigorta satışından sorumlu tüm aracıların temel eğitim kursu yapmış olmaları ve Enstitüye kayıtlı olmaları zorunludur.
 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Avrupa Birliği Ülkelerinde Hayat Sigortacılığı Uygulamaları hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Avrupa Birliği Ülkelerinde Hayat Sigortacılığı Uygulamaları siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com