Bilim nedir? Bilim ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Bilim nedir? Bilim ne demektir?

Bilim kısaca anlamı, tanımı:

 • Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
 • Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
 • Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

"Bilim" cümle içerisindeki kullanımı

 • "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır." - H. E. Adıvar

Bilim ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Siyaset bilimi: Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalı.
 • Popüler bilim: Toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilim.
 • Bitki bilimi: Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı, nebatat, botanik.
 • İş bilimi: İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, ergonomi.
 • Yıldız bilimi: Astronomi.
 • Toprak bilimi: Toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. özelliklerini inceleyen bilim, pedoloji.
 • Irk bilimi: İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat, etnoloji.
 • Kemik bilimi: Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji.
 • Bayrak bilimi: Bayrak, sancak, flama vb. simgelerin ölçüsü, biçimi, cinsi ve kullanımı ile ilgili kuralları koyan bilim dalı, veksilloloji
 • Dil bilimi: Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filoloji.
 • Biçim bilimi: Yapı bilimi.
 • Yer bilimi: Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, arziyat, jeoloji.
 • Kitaplık bilimi: Kitap sayısını çoğaltmanın, kataloglayıp sınıflandırmanın ve okuyucuları kitaptan yararlandırmanın yollarını, kurallarını belirten bilim dalı, kütüphanecilik.
 • Sağlık bilimi: Sağlık konularını inceleyen ve araştıran bilim dalı.
 • Eğitim bilimi: Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, eğitim, pedagoji. Öğretmenlik sanatı, uygulaması veya mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, pedagoji.
 • Kan bilimi: Kan ve kan hücrelerini oluşturan yapılarla bu yapıların hastalıklarını ve tedavilerini konu alan bilim dalı, hematoloji.
 • Anestezi bilimi: Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok edilmesi sonucu hastanın zarara uğramadan yaşamasını sağlayan ve cerrahi müdahalenin yapılabilme koşullarını inceleyen bilim dalı, anesteziyoloji.
 • Maden bilimi: Mineral bilimi.
 • Yazı bilimi: El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı, grafoloji.
 • Yapı bilimi: Bitkilerde ve canlılarda organların yapılarını, biçimlerini, biçimleriyle görevleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim kolu, morfoloji. Yapı bilgisi.
 • Evren bilimi: Uzay bilimi.
 • Ses bilimi: Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji.
 • Odun bilimi: Odunun yapısını, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı, ksiloloji.
 • Köken bilimi: Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran, kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji.
 • Liken bilimi: Likenleri inceleyen bilim dalı.
 • Ödev bilimi: Bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalı, deontoloji.
 • Bağışıklık bilimi: Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma şartlarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi inceleyen tıp dalı, immünoloji.
 • Anlam bilimi: Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik.
 • Anlatım bilimi: Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî araştırma ve dil bilimi dalı, stilistik.
 • Cinsellik bilimi: Cinsellikle ilgili sorunların incelendiği bilim, cinslik bilimi, seksoloji.
 • Sinir bilimi: Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, asabiye, nöroloji.
 • Mineral bilimi: Mineral ve billurlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, maden bilimi, mineroloji.
 • Dirim bilimi: Biyoloji.
 • Kabuk bilimi: Kabukları inceleyen bilim dalı.
 • Balık bilimi: Su ürünleri araştırmalarında özellikle balıklar sınıfını inceleyen bilim.
 • Töre bilimi: Yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlak bilimi, ilmiahlak, ahlakiyat, etik.
 • Ruh bilimi: Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji.
 • İç salgı bilimi: İç salgı bezlerinin gelişmelerini, işlevlerini, hastalıklarını inceleyen biyoloji ve tıp dalı, endokrinoloji.
 • Bilim kadını: Bilim adamı.
 • Böcek bilimi: Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini inceleyen bilim dalı, entomoloji.
 • Sosyal bilim: Toplum olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim.
 • Göz bilimi: Gözün yapısının, çalışmasının ve hastalıklarının incelendiği hekimlik dalı, oftalmoloji.
 • Fen bilimi: Fenle ilgili konuları araştıran, inceleyen bilim dalı.
 • Türklük bilimi: Türk dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarını konu edinen bilim dalı, Türklük bilgisi, Türkiyat, Türkoloji.
 • Yanardağ bilimi: Yanardağları ve yanardağ hareketlerini inceleyen bilim dalı.
 • Neden bilimi: Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji. Hastalık sebeplerini araştıran tıp dalı, etiyoloji.
 • Kazı bilimi: Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim, arkeoloji.
 • Yazın bilimi: Edebiyatla uğraşan bilim dalı, edebiyat bilimi.
 • Etik bilimi: Ahlak bilimi, etik.
 • Deniz bilimi: Okyanus ve denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine deneysel araştırmalar yapan bilim kolu, ana deniz bilimi, oşinografi.
 • Gök bilimi: Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim, felekiyat, heyet, astronomi.
 • Deprem bilimi: Depremleri, yer sarsıntılarını inceleyen bilim, sismoloji.
 • Güdüm bilimi: Canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim, kibernetik, sibernetik.
 • İklim bilimi: İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji.
 • Olay bilimi: Görüngü bilimi.
 • Sıtma bilimi: Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı.
 • Işın bilimi: Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji.
 • Mağara bilimi: Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim.
 • Halk bilimi: Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat.
 • Toplumsal bilim: Toplum bilimi.
 • Mantar bilimi: Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji.
 • Dağ bilimi: Yeryüzü biçimlerini genellikle de dağların özelliklerini ve dış görünüşlerini inceleyen bilim, orografya.
 • Doku bilimi: Canlılardaki dokuların oluşum, değişim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji.
 • Metal bilimi: Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji.
 • Pozitif bilimler: Deney sonuçlarına dayanan bilim veya bilimler, müspet ilimler.
 • Renk bilimi: Rengi ve renk olaylarını inceleyen bilim dalı.
 • Sürtünme bilimi: Sürtünme olaylarını inceleyen bilim dalı, triboloji.
 • Sindirim bilimi: Tıbbın sindirim organları hastalıklarını inceleyen dalı, gastroenteroloji.
 • Devim bilimi: Dinamik.
 • Ölçü bilimi: Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji.
 • Sağın bilimler: Denetlenebilir ölçü ve hesaplara dayanan bilimler, dar anlamda matematik.
 • Suç bilimi: Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim, kriminoloji.
 • Doğa bilimleri: Konusu tabiat, tabiat olayları ve kanunları olan fizik, kimya, gök bilimi, biyoloji vb. bilimler, tabiat bilimleri.
 • Su bilimi: Suların mekanik, fizik, kimya ve biyoloji bakımından özelliklerini inceleyen bilim, hidroloji.
 • Tortul bilimi: Yer biliminin tortulları inceleyen kolu.
 • Asalak bilimi: Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji.
 • Sözcük bilimi: Bir dilin söz varlığını oluşturan birimleri ve bu birimlerin yapılarını ve anlamlarını, birbirleriyle ilişkilerini, zaman içinde yaşadığı değişim ve gelişmeleri araştıran dil bilimi dalı, leksikoloji.
 • Biçem bilimi: Dilde söz dizimiyle deyiş, anlatım, üslup arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi. Bir sanat eserinin anlatılış özelliklerini türlü açılardan inceleyen bilim dalı.
 • İlaç bilimi: İlaçlarla biylojik sistemler arasındaki ilişkiyi, ilaçların etkilerini ve tedavide kullanım biçimlerini inceleyen bilim dalı, farmakoloji.
 • Lehçe bilimi: Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji.
 • Cinslik bilimi: Cinsellik bilimi.
 • Ad bilimi: Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişim, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı
 • Art zamanlı dil bilimi: Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi.
 • Çocuk bilimi: Konu olarak çocuğu alan ve onu her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji.
 • Nüfus bilimi: İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi.
 • Edim bilimi: Dille onu algılayan insan arasındaki ilişkiyi inceleyen dil bilimi dalı.
 • İnsan bilimi: Antropoloji.
 • Erek bilimi: Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören öğreti, teleoloji. Yalnızca insan hareketlerinin değil, tarih ve tabiat olaylarının ve bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve yönetilmiş olduğunu kabul eden öğreti, teleoloji.
 • Sebep bilimi: Neden bilimi.
 • Edebiyat bilimi: Edebiyatı bütün yönleriyle araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı, yazın bilimi.
 • Göl bilimi: Göllerde araştırma yapan bilim dalı, limnoloji.
 • Gösterge bilimi: İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik. Göstergelerin dildeki kullanımları veya dille uygulanması.
 • Sosyal bilimler: Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı.
 • Temel bilimler: Değişik bilim alanlarının fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilgilerini içeren bilim dalları.
 • Taş bilimi: Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi.
 • Kuş bilimi: Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji.
 • Zaman bilimi: Tarihsel olayların zamanını inceleme bilimi, kronoloji. Gözlemlere dayanarak zaman ölçeğini belirleyen, tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren bilim, kronoloji.
 • Kurt bilimi: Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla, bu hastalıklara karşı mücadeleyi anlatan asalak bilimi dalı, helmintoloji.
 • Yüzey bilimi: Yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili gelişimleri inceleyen bilim, jeomorfoloji.
 • Fen bilimleri: Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı.
 • Hayvan bilimi: Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanat, zooloji.
 • Kıkırdak bilimi: Kıkırdakları inceleyen bilim dalı.
 • Kalıtım bilimi: Bitki, hayvan ve insan genlerinin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim, genetik.
 • Hücre bilimi: Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji.
 • Yankı bilimi: Fizik biliminin konusu ses olan kolu, akustik.
 • Yazıt bilimi: Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi.
 • Akıntı bilimi: Deniz akıntılarını inceleme konusu edinen bilim dalı.
 • Ahlak bilimi: Töre bilimi.
 • Bilim insanı: Bilim adamı.
 • Budun bilimi: Irk bilimi.
 • Ana deniz bilimi: Deniz bilimi.
 • Uzay bilimi: Uzayı yöneten genel yasalar bilimi, evren bilimi, kozmoloji. Uzayın oluşumunu, yapısını inceleyen felsefe ve bilimsel öğreti.
 • Belirti bilimi: Bitkilerin yıl içinde büyüme ve gelişmelerinde görülen değişikliklerle iklim olayları arasında ilgi kurarak bundan sonuç çıkaran bilim, fenoloji.
 • Uygulayım bilimi: Teknoloji.
 • Sayım bilimi: İstatistik.
 • Toplum bilimi: Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji.
 • Müzik bilimi: Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji.
 • Gelecek bilimi: Küresel bir perspektif içinde geleceği öngörmeye çalışan bilim, fütüroloji.
 • Yer adı bilimi: Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi.
 • Doğu bilimi: Avrupa'ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, Şarkiyat, oryantalizm.
 • Bilim kuramı: Bilimlerin koydukları düşünsel sorunları inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini, ilkelerini, varsayımlarını araştıran felsefe dalı.
 • Buzul bilimi: Fiziki coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glasyoloji.
 • Yaşam bilimleri: Biyoloji, tıp, veteriner, diş hekimliği ve eczacılık ile ilgili bilim dallarına verilen genel ad.
 • Çevre bilimleri: Çeşitli bilim dallarını içerisinde toplayan, insan doğa ilişkilerini ve çevre sorunlarını inceleyen, uygulamalı ve disiplinler arası bilimler.
 • Yaşlılık bilimi: Yaşlılık ve yaşlanmaya bağlı tüm klinik, biyolojik ve sosyolojik tıbbi sorunlarla ilgilenen bilim dalı, geriatri, gerontoloji.
 • Yöntem bilimi: Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji.
 • Diyabet bilimi: Şeker hastalığını inceleyen bilim dalı, diyabetoloji.
 • Taşıl bilimi: Taşıllara dayanarak jeolojik devirlerde yeryüzünde yaşamış varlıkları, yerin geçmişini inceleyen bilim dalı, paleontoloji.
 • Bilim dışı: Bilime aykırı, bilime uymaz.
 • Bilim kurgu: Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan (film, roman vb.).
 • Göze bilimi: Hücre bilimi.
 • Uygulamalı bilimler: Uygulamaya ağırlık veren bilim dalları.
 • Bilim adamı: Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilim kadını, bilim insanı, bilgin, âlim.
 • Kurgu bilimi: Teknolojideki gelişmelere göre ileri düzeyde sayılabilecek buluşlara bağlı kalarak düşünülen veya yapılan iş.
 • Kanser bilimi: Kanseri ve ona yol açan hastalıkları inceleyen tıp dalı, kanseroloji.
 • Terim bilimi: Bilim dalları, sanat kolları ve çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili kavramları tespit edip bunları adlandırmaya yarayan terimleri türetmeyi, terimlerle ilgili sorunları incelemeyi amaç edinmiş dil biliminin bir dalı, terminoloji.
 • Görüngü bilimi: Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji.
 • Sağlık bilimleri: Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, hemşirelik vb. sağlık konularıyla ilgilenen bilim dallarının ortak adı.
 • Tanrı bilimi: Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, ilahiyat, teoloji.
 • Tabiat bilimleri: Doğa bilimleri.
 • Ana bilim dalı: Üniversitelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları.
 • Ağaç bilimi: Botaniğin ağaçları inceleyen dalı, dendroloji.
 • Varlık bilimi: Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles'in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji.
 • İm bilimi: Gösterge bilimi.

Bilim hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Bilim ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Bilim nedir? Bilim ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Bilim nedir? Bilim ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com