Fütüvvetnâme

 
 
 
 
Fütüvvetnâme kelimesini daha önce duymayanınız var mı bilmiyorum... En rafine tabir ile ifade edecek olursa: Geçnlere Nasihatler...Daha fazlazı için biraz araştırma yapmak icab eder, ve eğer bir şeyler bulursanız da buraya eklemeniz icab eder tabii :)

Aşağıda Şeyh Eşref bin Ahmed'in yazdığı bir fütüvvetnameden bir kaç yıl önce yaptığım bir derleme var...Üzerimize alalım diye..

***
FÜTÜVVETNAME

Hakk Ta’âlâ adı gönlünde şebat
İdse buldun ahirette sen necat

Kaç yavuzdan eylegi eyle kabul
Eylük ehlinden Çalab ayru degül

Eylük oldur Hakk’ı hazır göresin
Ger turasın yatasın oturasın

Gönlüm oldi bir zaman hayran u deng
Aklumilâ nefsüm arasında ceng

Aklum eydür pes taleb itmek gerek
Arzudan Hakk yolina gitmek gerek

Nefsüm eydür avretün oğlun kızun
Dostlarına ağır gele sözün

Aklum eydür dünya fani us geçer
Ahiretdür Hakk katında mu’teber

Baki fani kanda birliğe bite
Tanrı dostu neyiçün tapar puta

Toğri yola sağa sola sapma gid
Hakk’ı bulsan hak sözi dinle işid

Başladım virdüm selam kıldı kabul
Hû»yi hulki pür edebdi pür usul

Yüzüne bakdum içüm toldi nuri
Söyleyüz kim er olan bilür eri

Bana gönlüm kim sorgil buna
Er olan kanda olur kanki yana

Sormak ulu iş durur bilürisen
Sorduğunla hem amel kılurisen

Sayru eşin sağ yise rencû»r olur
Din ü dünya bilicek mamur olur

Maksadun Hakk olmasa oldun helak
Gönlüne göre olur onda anda cezak

Zahmı olan göze tutya istemek
Ömri zayi yok yere çeke emek

Pes gerekdür her suali idene
Maksuduni bulucak tizcek döne

Çün sualden maksadı bellü degül
Gey delüdür gey sefihdür gey fuzul

Çün sual itmek nice bildün gerek
Suretun gerçe beşer ma’nin melek

İşid imdier nedür kim bilesin
Bulıcağın sohbetinde kalasın

Er odur kim toğrulıkla kul ola
Fi’li kavli pür edeb usul ola

Talib isen her nazarda bakasın
Kendi yakanda göresün bakasın

Sohbetine yol bula her bir ferik
Kendüzünden kendüye ola şefik

Hakk yolunda kulluği sadık ola
Ahiret işinde gey hazik ola

Gey tabassur ider ola haline
Er olan ta’n itmeye er kailine

Çün tevazu ola taci başuna
Bil ki erdür bakmagıl hiç yaşına

Her ne geyse başına sahib-usul
Ere inkar itmez illa gey fuzul

Göz kulak dil başdadur bilmez misin
Yoksa bunlardan haber almaz mısın

Bil tevazu ol degüldür yaldana
Degme bir cahil sözine aldana

Pes tevazu Hakk’a olmak inkıyad
Bununila hasıl olur her murad

Çün tevazu başuna tac eyledün
Kendinü Hakk yola muhtac eyledün

Çünki tekvadur libasi heyeti
Oldur erün gey ulura ziyneti

Ger keçeden toni ger nefis kumaş
Hakk’a munkad batıl ehlile savaş

Çünki takva kılımadun heyetün
Her toni kim geysen oldur illetin

Bilki takva yiri gönüldür turak
Zahirin ko kişinin gönlüne bak

Çünki Hakk yirdügini arzun diler
Bu sifatlı kişiden tekva kaçar

Çünkü ta’at olmadı zünnar ola
Meşhere dirilecek gey’ar ola

Çünkim arzu gögine kıldun nazar
Ta’at arzu yoluna kılmaz güzer

Gey sakın arzu seni kul itmesin
Gönlüni gayetde maglul itmesin

Sünnet ile buldi bulanlar necat
Sünnet ırmağındadur ab-ı hayat

Çün çırak yakan yaka Hakk’dan çırak
Şerr ü şurdan kendüyi kıla ırak

Hakk nuri Kur’an durur görürisen
Anunile toğri yola varurirsen

Çün gönülün aklığın bildün ayan
Kara geymekden sana yokdur ziyan

Çünkim arzu kara gönli kapladı
Ak yeşil kara ton assi itmesi

Sen müderris yarın soralar neyledün
İlmi şöhret kapusuna yitmegil

Kim sana yarın soralar neyledün
Bildügünden kanki sözi söyledün

Yahu ne kıldun amel sen ilimle
Ya ne gizledün neyi geldün dile

Pes sana neyi gerekdür anı gör
Gey sakın seni almaya seni gurur

Çünki sözün pür nasihatdür edeb
Mevlana vaiz adın kılma taleb


Şol işi kim sevdi Hakk öndi beşe
Pes icazet kimseden neye gerek


Çün sana virdi edeb levhde kalem
Pes neye gerekdürür tabl ü alem

Her kime kim hoca virdi ak biti
Neye gerek ana halkun şöhreti

Yalnuz Hoca katına gelicek
Nice olur Hoca anı bilecek

Türk ü Rum ü Kürd ü Zeng ü Arab
Her dilün bil manasın sakla edeb

Aslun ulusi Çalab sözi bilün
Bir de sünnet başunuza tac kılun

Talib olan matlabına tiz ire
Çün taleb yok kirpügün kanda göre

Severim diyen kişi gerçek gerek
Uni kepekden seçer tizcek elek

Sevgisü gerçek ise gerçek uya
Sevdüginden zerre nesne tuymadı

Sen gözüni togri eyle togri bak
Ger dilersen er sana vire sebak

Sana göz didümise bu göz degül
Niyyetün gözlerine koyma fuzul

Her fuzuldan niyetini ari kıl
Şuni kim sana gerekdür anla bil

İşbu bazarda zagal makbul degül
Tiz bu bazarda bilunur eski pul

Çün bu kadar okıdun hidmete bab
Tut ki fi’lün kavlün ola sevab

Bu tarikde oldun ise sen süvar
Her yire varsan Hakka oldi sezkar

Döndüm ana bir dahi itdüm sual
Buni da bilsem gider hep kîl u kâl


Hakk didi şeytan izine gitmenüz
Hakk’ı kendi arzunuza yitmenüz

Her puta tapan tapupdur arzuya
Her fesad ehli çokubdur arzuya

Arzusidur uğrinun elin kesen
Arzudur haramiyi dara asan

Arzudur seksen ağaç kezf idene
Arzudur kim tan itdi dine

Arzudur kim hamr içen akli gider
Arzu kuli sklı nitsün ya nider

Arzudur ata oğla kasd iden
Yadı biliş hem bilişi yad iden

Arzudandun kim yavuz ölür yavaş
Arzudan kopar kamu yerde savaş

Pes şeriat arzudan geçmek durur
Batıl işlerden Hakk’a göçmek durur

İkrar itgil hocanun birligine
Her resulun dahı gerçekligine

Katma artuk Hoca’nun işlerine
Münkir olma dahi bilişlerine

Pes tevazzu’la yi gey olsa helal
Zîre hükmi böyle kıldı Zü’l-Celâl

Çünki zahir işlerün ola tamam
Sen şeriat ehli oldun vesselam


“Tarikat Beyanidur”

Bundan içre var tarikat gidene
Mürşidün her didügünü idene

Bağla bilün Hakk yolina kıl tapu
Pes tarikat oldu ikinci kapu

Az yimek durur az içmek uyku az
Geldi ihdâd bilesin kim gitdi naz

Her neyi kim isterisen talib ol
Vesveseye mağlub olma galib ol

Ciddile tut her neyi kim tutasın
Ger dilersen her işünde ötesin

Her kapunun edebini gey sakın
Ta ki gide şübheler gele yakın


Çün tapuda toğri oldun bir zaman
Pes tarikat ehli oldun bi-güman

Bundan içre marifetdfür bir kapu
Arif olanlar kılarlar onda tapu

Arifun uykusu ani bilene
Uyanuklukdur tarikat ehline

Marifet anlamak olu her işi
Kanda izlemekdür her izi

Her suretkim şimdi dünyada gezer
İblis anı kendi üstüne düzer

Surete kalma ki iblis almaya
Seni kaçup gizlenicek bulmaya

Arif anlar suretini sözini
Bilür anı gördügi dem yüzini

Bundan içredür hakikat perdesi
Çün getürdi gitti kamu perdesi

Anda gördi şübesüz üstadigin
Anda buldi can-ı canan vaslını

Andadur ariflerün gey ulusi
Rabbi yessir yazılıdur tahtasi

Didi budur marifet anlayana
Derde devadur edeb saklayana

Çünki Hakk’a mü’min ola bir kişi
Gide andan kamu dünya teşvişi

Hakk sözin kaç kez işidirse artar ol
Hakk birinden nurini kılur kabul
“Şeriat Beyanundadur”


Didi İslam’dur şeriat dinle bil
Biş ameldür birin eksük itmegil

Bir kul ol hocana katma sen
Biş namaz kıl tamudan ol esen

Vir zekatı tut oruç bir ay tamam
Hacca var kim bilesün darüs-Selam

Çün dinünden işbu mikdar bilesin
Şübhesiz ehli şeriat olasın

Hem kitablar hem rusul Hakk söyledi
Ahiretde bula her kim neyledi

Pes tarikat dinde budur bilesin
Bunda bilesin anda sağ kurtulasın

Döndüm aytdum marifet dinde nedür
Kıl beyan kim söz gerekdür cümle dür

Çünki şek gitdi kamu geldi yakîn
Marifetde bil ki belli müdtisin

Çünki arifsin dinünde ilmi bul
Dünye işinde bön olsan gamdegül

Didi kim yıksan riya kapusuni
Şirk evin kıldun harap yapdun dini

Çünküm ihlas geldi gütdü hep riya
Bil muhakkıksun dinün de bî –riya

Döndüm aytdum işbu dört imanda ne
Di bize kim nedür anı kılana

Didi iman şer’i bil ikrardurur
İkrarından sapmayan gey erdurur

Bil mukallid oldı şol kim bî-delil
Mü’min ola oldurur gönli alil

Pes tarikat ehli kazd itmek gerek
Dilü gönül birliğe bitmek gerek

Çünki gönlün toldı iman nuri ile
Arif oldun ulu gönlün dirile

Bil hakikatde odur kalb-i selim
Ola iman üzere gayet müstakim

Her ki gitdi ehl-i tahkik izile
Ehl-i tahkik defterinde yazıla

İşbu dörtten ger biri eksük ola
Bil ki iman defteri yırtık ola

Çünkü iman cümle iman iledür
Gey sakın aldamasun seni gurur

Döndüm aytdum kim namaz da nicedür
İşbu dördi di bize iy sad bedir

Didi vaktda arılıkla sen iuru
Secde itmek turmak oturmak rüku

Okumak Şer’i namaz işbu olur
Gerçek olsa ahiret de kurtulur

Pes tarikat niyyetündür bilesin
Dahi kılmadan şunu kim kılasın

Marifet ehline gerektür huzur
Şöyleb ile Hakk Teala’yı görür

Kendi görmezse Hoca gördügine
Şübhesi olmaya hiç bilmedügine

İşbu dördile namaz oldi diri
Nakıs ola nakıs olursa biri

Bil namaz oldu dine kavi
Serseri tutma yıkulur din evi

Ciddile tut kendüne sevda idin
Ger dilersen dadasın dinün tadın

Şefkat eyle cümle halka kim şefik
Layık oldi kim bula ola refik

Didüm ana marifetten üç dahi
Kim dilemekden melul olmaz sahi

Didi her ne iş sana hoş gelmeye
Ayrığa kılmak anı hoş olmaya


Hakk’ı hazır gör ki oldur sorucı
Hakk katında dirilir işin uci

Arşf oldun ger buni hoş bilesin
Marifetde ulu müfti olasın

Döndüm aytdım her sözün tutam uyam
Üç hakikatden de di kim anlayam


Didi kim her nesne kim Hakk’dan gela
Razı ol ger kazadur ger bela


Hakk Teala emrini ululagil
Cümle buyruk üzre ani yiglegil

Her ne kim Hakim yanılmadı
Yazmadugi bil ki hergiz olmadı

Çünki bu üçi bilesün şübhesüz
Ehl-i tahkikdan yazıldı adunuz

Bir sözi söle ki ol söz nur ola
Ahiret de dünya de mamur ola

Cevheri almaya illa cevheri
Anlamakla seçeler erden eri

Dinle anla kim iresin Tanrıya
Buni iden yarın oda girmeye

Dinlemeye çün gözün uyak gerek
Akl ü gönül dinlemekde sak gerek

Analayan gönülde olmaya gamam
Anlarisen bunda oldi söz tamam

Şeyh Eşref bin Ahmed

 
 
 

 
 
Pes gerekdür her suali idene
Maksuduni bulucak tizcek döne

Çün sualden maksadı bellü degül
Gey delüdür gey sefihdür gey fuzul

Çün sual itmek nice bildün gerek
Suretun gerçe beşer ma’nin melekbabamın çokça nasihat ettiği mevzulardan biri... bizim "babaname" nin "fütüvvetnamecesi"  bu da.. :)

paylaşım için teşekkürler

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Fütüvvetnâme hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Fütüvvetnâme siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com