İki nedir? İki ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

İki nedir? İki ne demektir?

İki tanımı, anlamı:

 • Birden bir artık.
 • Birden sonra gelen sayının adı.
 • Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı

"İki" ile ilgili cümle içerisindeki kullanıma örnekler

 • "Ertesi gün iki kardeş erken çıkmışlardı yola." - A. Kulin

İki ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • İkide bir: Sıklıkla, sürekli, ikide birde.
 • İkiyüzlü: Özü sözü bir olmayan, riyakâr, mürai.
 • İki büklüm: Beli bükük, öne doğru eğik (kimse). Beli bükük, öne doğru eğik bir biçimde.
 • İki fazlı: Aralarında devrenin dörtte biri kadar faz farkı olan (aynı frekans ve genlikte iki alternatif akım veya gerilim).
 • İki paralık: Çok az. Değersiz, önemsiz.
 • İki dirhem bir çekirdek: çok güzel ve özenli giyinmiş.
 • İki kat olmak: iki büklüm olmak.
 • İki cihan: İslam inancına göre bu dünya ve ebedî olan öteki dünya.
 • İki kanatlılar: Çift kanatlılar.
 • İki gözü iki çeşme: sürekli ağlar durumda. sürekli ağlayan.
 • İki karpuzu bir koltuğa sığdırmak: aynı anda iki işi veya görevi yapmak.
 • İki geçeli: Karşılıklı iki sıra olarak.
 • İki ölç, bir biç: "bir iş yapılırken ayrıntıları ve sonuçları iyice düşünülmelidir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki tek: "İçki içmek" anlamına gelen iki tek atmak veya iki tek içmek deyimlerinde geçer.
 • İki cinslikli: İki eşeyli.
 • İki nokta: Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan noktalama işareti (:). Bölme işaretinin adı.
 • İki dilli: İki ayrı dilde olan. İki ayrı dile sahip olan. İki ayrı dili okuyup yazma gücünde ve becerisinde olan.
 • İki canlı: Gebe.
 • İki söz bir pazar: "uzun boylu pazarlık etmeden" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki eli yanına gelmek: ölmek.
 • İki cambaz bir ipte oynamaz: "kurnazlıkta eşit olan iki kimse birbirlerini aldatamaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki ayaklı: İki ayağı olan (hayvan veya eşya).
 • Üç iki: Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi, sebayüdü.
 • İki baş bir kazanda kaynamaz: iki at bir kazığa bağlanmaz.
 • Yetmiş iki millet: Bütün insanlar.
 • İki eli böğründe kalmak: çaresiz kalıp ne yapacağını bilememek.
 • İki anlamlı: İki anlama gelen. İkircil.
 • İki çenekliler: Tohumlarında iki çenek bulunan kapalı tohumlu bitkiler sınıfı.
 • İki arada kalmak: birbirine karşıt iki kişi arasında ne yapacağını bilemeyerek şaşırmak.
 • İki satır laf etmek (veya konuşmak): dostça biraz söyleşmek.
 • İki yakasını bir araya getirememek: maddi sıkıntıdan kurtulup rahata erememek.
 • İki şekilli: Birbirinden farklı iki biçimde billurlaşan.
 • İki düzlemli: İki düzlemin kesişmesinden oluşan (açı).
 • İki evcikli: Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı bitkilerde bulunan (bitki).
 • İki hırtı bir pırtı: aşırı yoksulluğu anlatan bir söz.
 • İki yaşamlı: Hem suyun içinde hem karada yaşayabilen, amfibik.
 • İki eşeyli: Erkek ve dişi eşey organları bir arada bulunan, iki cinslikli.
 • İki baştan olmak: bir şey, her iki tarafın aynı şeyi istemesiyle, iyi niyetiyle gerçekleştirilebilmek.
 • İki rahmetten (veya iyilikten) biri: "çok acı çeken ağır hastalar için ya iyileşsin ya ölüp kurtulsun, böyle çekmesin" anlamında kullanılan iyi dilek sözü.
 • Bir iki: Çok az sayıda, birkaç. Biraz.
 • İki gözüm kör olsun: doğru söylendiği kanıtlanmak istendiğinde söylenen yemin sözü.
 • İki gönül bir olunca samanlık seyran olur: "birbirini sevenler için zenginlik önemli değildir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki ahbap çavuş: her yerde hep birlikte görülen, birbirinden ayrılmayan iki arkadaş.
 • İki eli (kızıl) kanda olsa: "elindeki iş ne kadar önemli olursa olsun" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki ateş arasında kalmak: zor bir durumda karar verememek.
 • İki ayağını bir pabuca sokmak: birini bir işi hemen yapması için çok sıkıştırmak.
 • İki gözüm: Okşayıcı bir seslenme sözü.
 • İki testi tokuşunca biri elbet kırılır: "kavgaya tutuşan iki kişiden biri elbette yenilir ve zarara uğrar" anlamında kullanılan bir söz.
 • İkibuçukluk: Top toplayıcı. Kadınların süs için takındıkları, iki buçuk altın lira değerinde olan altın, gremse.
 • İkisini bir kazana koysalar kaynamazlar: "aralarındaki anlaşmazlık o kadar büyüktür ki onları uzlaştırma çaresi bulunamaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki tımar bir yem yerine geçer: "atı sık sık tımar etmek, onu yemle beslemek kadar önemlidir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki gözü iki çeşme ağlamak: sürekli veya çok ağlamak.
 • İki ucunu bir araya getirememek: gelirle gideri denkleştirememek, işleri düzene koyamamak.
 • İki çenetli: Çatladığında kabuğu iki çenete ayrılan (meyve). İki parçalı kavkısı birbirine kaslarla bağlı yassı solungaçlılardan midye, istiridye vb. (hayvan).
 • İki kere iki dört eder: "gerçekliğinden şüphe edilmeyecek kadar açık" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki elim yanıma gelecek: doğru söylendiği kanıtlanmak istendiğinde "öleyim ki doğru söylüyorum" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki katlı: Üst üste iki katı olan, içinden veya dışından merdiveni olan, dubleks (ev).
 • İkiçifte: Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ikişer küreği olan tekne.
 • İki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış: "iki kardeş arasındaki anlaşmazlık geçicidir, bu durumu gerçek ve sürekli sanmak saflıktır" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki cami arasında kalmış beynamaz: iki yoldan hangisini tutacağını şaşırmış kimse.
 • İkisi bir kapıya çıkmak: aynı sonuca varmak, aynı sonucu doğurmak.
 • İki arada bir derede (kalmak): sıkışık, zor şartlar altında (kalmak).
 • İkitelli: İki teli olan saz.
 • Onikitelli: Tambura cinsinden, on iki teli olan bir halk çalgısı.
 • İki emini bir yemin aralar: "birbirinin doğruluğuna güvenerek birlikte iş yapmakta olan iki kişiden biri, hile yapmadığına arkadaşını inandırmak için yemin ediyorsa artık güven bozulmuş demektir, ayrılmaları gerekir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki çıplak bir hamama yakışır: "iki yoksul kimsenin birbiriyle evlenmesi uygundur" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki yüzlü: İki tarafı olan. İki taraflı kullanılan.
 • İki ucu boklu değnek: ne yönden bakılırsa bakılsın çözülmesi çok güç iş veya durum.
 • İki dinle bir söyle: "çok konuşmak doğru değildir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki kaptan bir gemiyi batırır: "bir işi, iki kişi yürütemez" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki başlı: İki başı olan.
 • İki deliye bir uslu koymuşlar: "birbirleriyle anlaşamayan, kavga eden iki kişinin arasını bulacak bir akıllının olması gerekir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki terimli: Toplama ( ) veya çıkarma (-) işaretiyle birbirine bağlanan iki terimden oluşan cebirsel anlatım.
 • İki bir: Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin bir, öbürünün iki benekli olan yüzünün üste gelmesi.
 • İki kulak bir dil için: "çok dinleyip az söylemeli" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki eli şakaklarında düşünmek: derin derin düşünmek.
 • İkide birde: İkide bir.
 • İki lakırtı etmek: iki çift laf etmek.
 • İki lafı (veya sözü) bir araya getirememek: düşündüğünü doğru dürüst ifade edememek.
 • İki at bir kazığa bağlanmaz: "ayrı ayrı düşünceleri ve kişilikleri bulunan iki kişi bir arada yaşayamaz, bir işi birlikte yapamazlar" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki seksen uzanmak: bir çarpma, vurma sonucu boylu boyunca yere serilmek.
 • İki yakası bir araya gelmemek: geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak, borçtan kurtulamamak.
 • İki eli (birinin) yakasında olmak: kıyamette ondan davacı olmak.
 • İki çift laf (veya lakırtı veya söz) etmek: birkaç söz söylemek. bir araya gelerek sohbet etmek.
 • İki el bir baş için: "ancak kendi geçimini sağlayabilenler, başkalarına yardım edecek bir durumda değildir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İki lakırtıyı bir araya getirmek: meramını kısaca, düzgün ve açık bir biçimde anlatmak
 • İkitek: Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ayrı ayrı oturaklarda ve sadece birer küreği olan tekne.
 • İki parmaklı: İki parmağı olan (hayvan).
 • İki arslan bir posta sığmaz: "bir ülkede iki baş egemen olamaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • Beş iki: Pencüdü.

İki hakkında resimler
(Resimleri Göster)

İki ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; İki nedir? İki ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri İki nedir? İki ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com