ilgiliforum facebook   ilgiliforum twitter   ilgiliforum google plus   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

İNSAN VE ÖZELLİKLERİ

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 

ZARİYAT SURESİ-56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

KIYAMET SURESİ -36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!

İNSAN SURESİ -3. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

BAKARA SURESİ -30. Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.

MAİDE SURESİ -49. (Sana şu talîmatı verdik): Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer (hükümden) yüz çevirirlerse bil ki (bununla) Allah ancak, günahlarının bir kısmını onların başına belâ etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır.

ABESE SURESİ -23. Hayır! (İnsan) Allah'ın emrettiğini yapmadı.

MÜLK SURESİ -2. Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.

NAHL SURESİ -4. O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir.

RUM SURESİ -54. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.

BELED SURESİ -4. Biz, insanı (yüz yüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.
5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 6. "Pek çok mal harcadım" diyor.
7. Kimse onu görmedi mi sanıyor?
8. Biz ona iki göz vermedik mi?
9. Bir dil ve iki dudak ,
10. Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik .
11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.

KAF SURESİ -16. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.
l7. İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.
18. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.
19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir.

TİN SURESİ -1. İncire, zeytine,
2. Sina dağına ,
3.Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,
4.Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5.Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

ALAK SURESİ -6. Gerçek şu ki, insan azar.
7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.

AL-İ İMRAN SURESİ -14. Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır.

LOKMAN SURESİ -20. Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.

İBRAHİM SURESİ -34. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!

ABESE SURESİ -17. Kahrolası insan! Ne inkârcıdır!

İSRA SURESİ -100. De ki: Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır!

MEARİC SURESİ -20. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.
21. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.

ADİYAT SURESİ -6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.
7. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ,
8. Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

HUD SURESİ -9. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, tamamen ümitsiz ve nankör olur.
10. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette "Kötülükler benden gitti" der. Çünkü o (bunu derken) şımarıktır, kibirlidir.

İSRA SURESİ -83. İnsana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer.

RUM SURESİ-36. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse hemen ümitsizlige düşüverirler.

ZUMER SURESİ -49. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, "Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır o, bir imtihandır, fakat çokları bilmezler.

FUSSİLET SURESİ -49. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir.
50. Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O'nun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz, inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız.
51. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur.

FECR SURESİ -15. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der.
16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der.

KIYAMET SURESİ -5.Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.
6. "Kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar.
7. İşte, göz kamaştığı,
8.Ay tutulduğu,
9.Güneşle ay biraraya getirildiği zaman!
10. O gün insan, "Kaçacak yer neresi!" diyecektir.
11. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur!
12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.
13. O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.
14. Artık insan, kendi kendinin şahididir.
15. İsterse özürlerini sayıp döksün.

SECDE SURESİ-13. Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır.

A’RAF SURESİ-179. Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.

el-ASR
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Asra yemin ederim ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3.Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
 
 

 
 
özetle; allah insanı küçücük bir kan pıhtısından yarattı, insansa bunu bildiği halde nankörlük yaptı ve yapmayada devam ediyor... allah herbirimizi ıslah eylesin, doğru yoldan şaşıtmasın... paylaşımın için saol istanbullu emeğine sağlık...


1- MÜSLÜMAN : Doğruyu bulmuş, doğru ile bir şekilde tanışmış, doğruyu kabullenmiş insan. İslamın beş şartını bilen, Allah'ın varlığına birliğine inanan insan profili.

Cin, 14 : "Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."


İman etmiş olmak için müslüman olmak yeterli değildir :

Hucurat 14 : Bedeviler "İman ettik." dediler. De ki: "Siz henüz iman etmediniz, fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde "müslüman olduk" deyin. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, size amellerinizden hiçbir şey eksiltmez; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir."2- MÜ'MİN : Müslüman olup İslam Ahkamını tam manasıyla anlayıp kabul etmiş insan.

Yusuf, 103 : Ve insanların çoğu sen ne kadar çok arzu etsen de mümin değillerdir!

İsra, 9 : Biliniz ki bu Kur'an, insanları en doğru yola hidayet eder ve iyi iyi işler yapan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.


Mü'minler elit bir gruptur. Mü'min olmak kolay değildir :

Sebe, 20 : Yine andolsun ki, iblis onlar aleyhindeki tahminini gerçekten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.


Yine de mü'minlik, insanın en yüksek mertebesi değildir. Mü'minler de hatalı olabilir ve onlara da kur'anda tavsiyeler vardır :

Tegabun, 13 : Allah'tan başka tanrı yoktur. Onun için müminler yalnız Allah'a dayansınlar!

Al- i İmran, 172 : Müminler içinden özellikle iyilik yapıp fenalıktan sakınanlara pek büyük bir mükafat vardır.3- HİZBULLAH : Mü'minden de öte, safını tamamıyle belirlemiş , islamı dava edinmiş , Allah taraftarlarıdır. Zafer, onlarındır :

Maide, 56 : Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz hizbullahlar galiplerin ta kendileridir.4- Kû‚FİR : a- Ayetleri inkâr eden kişidir :

Bakara, 161 : Fakat âyetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.


b- Ayetlere alternatif hükümler koyan kişidir :

Maide 44 : Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.


c- İslama karşı kibirlenenlerdir :

Sad, 74 : Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.


d- İslam düzeninin gelmesini engellemeye çalışanlardır :

Saff, 8 :
Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.


e- Tağuta dostluk, itaat ya da kulluk eden kişilerdir :


Bakara, 257 : Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. kafirlerin velileri ise tâğuttur.5- MÜŞRİK : Bu çok önemli. Allah'a inanıp ona ortak koşan kişilerdir. Allaha iman ettim deyip de başka başka putları,düşünceleri,ideolojileri,sistemleri ilah edinen kişilerdir.


a-İbadetleri şekilden ibarettir, iman etmeden ibadet edebileceklerini sanırlar :

Enfal, 35 :
Onların, Kâ'be'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyle ise (ey müşrikler) inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.


b- Allaha inanan ancak iman konusunda Allahla pazarlık yapmaya kalkan kişilerdir. :

Fatır, 42 :
Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı.


c- Yaptıkları kötülükleri Allah'a mâl eden , kötülüklerin ortadan kalkması için çalışmak yerine işi Allah'a havale eden kişilerdir :

Nahl, 35 :
Bir de müşrikler Allah dileseydi, ne biz, ne de atalarımız, O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O'nun emri olmadan hiçbir şeyi yasaklamazdık! dediler


d- İslam dininin diğer dinlerden üstün olduğunu kabullenmek istemeyen kişilerdir :

Saff, 9 :
O'dur dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet kanunu ve hak dini ile gönderen; isterse müşrikler hoşlanmasınlar!6- FASIK : Mü'minlerle direkt etkileşim halindeki kafirlerdir. Hem müslüman, hem müşrik, hem kafir hem de münafık olabilirler. Mü'min olmadıkları kesindir :


Tevbe, 67 :
Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.

Secde 18 : Öyle ya inanan kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar.


İman iddiasında olup yaptıkları imandan uzak kişilerdir, kafirleri dost edinenlerdir :

Maide, 81 : Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.


Yolu bulmak kendilerine nasip olduğu halde sebat edememiş kişilerdir :

Yunus, 33 :
Öyle büsbütün yoldan çıkmış fasıklara Rabbinin sözü şöyle gerçekleşti: "Onlar artık imana gelmezler!"7- MÜNAFIK : Müslüman görünüp İslama ihanet eden kişilerdir.

Riyakardırlar :


Nisa, 142 : Her zaman münafıklar Allah'a hile yapmaya çalışırlar, Allah da hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allah'ı pek az anarlar.


Kur'an hükümlerine itiraz etmemiş görünen ama kabul de etmeyen kişilerdir :

Nisa 61 :
Onlara: "Allah'ın indirdiği hükme gelin, peygambere gelin!" denildiği vakit, münafıkların senden çekindikçe çekindiğini görürsün.

Bakara, 14 : Bir de iman edenlerle karşılaştıklarında: "Biz de inandık" derler. Kendi şeytanları ile başbaşa kaldıklarında: "Emin olun biz sizinle beraberiz, biz ancak alay ediyoruz." derler.


Allah'ı hesaba katmayarak, mü'minleri güçsüz olarak lanse etmeye çalışan , "biz ne yapabiliriz, para onlarda, güç onlarda, itaat etmekten başka çare yok" diyenler münafıktır:

Münafıkun, 7 : Onlar: "Allah'ın Resulünün yanındakilere nafaka vermeyin ki, dağılsınlar!" diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, fakat münafıklar anlamazlar.8- TAĞUT : En tehlikelisi budur. Allahın ahkâmını kaldırıp kendi kanunlarını toplumlara dayatan kurum ve ideoloji ve bunların savunucuları, yürürlüğe koyucularıdır. Bunlar ilahtır. Buna itaat eden müşrik ve kâfir olur.İtaat etmekle, Ona kulluk etmiş olur :

Bakara, 256 :
Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan kesin olarak ayrılmıştır. Artık her kim tağut'a küfredip Allah'a iman ederse, işte o, en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, işitir, bilir.

Nahl , 36 : Andolsun ki: Biz, her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının!" diye uyaran bir peygamber gönderdik.
Bu modellere karşı belirlenmesi gereken kur'ani tutum :

1- Mü'min, mü'mini öldüremez :
 
Nisa 93 :
Kim de bir mümini isteyerek öldürürse, artık onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Allah, ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.


2- Mü'min, kâfirleri dost edinmez :

Nisa, 139 :
Onlar ki, müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar; onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa izzet ve şeref, tamamıyla Allah'a aittir.


3- Mü'min, kafirlere itaat etmez , kafirleri ulul emr yerine koymaz, kafirlerle mücadele eder :

Furkan, 52 :
Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver.


Münafıklara da itaat etmez. Dolayısıyla biz nerden bilelim münafığın kim olduğunu bahanesi geçersizdir :


Ahzab, 48 : Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.


Fasıklara da itaat etmez. Fasıklar hem münafık hem de kafirdirler çünkü.


 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; İNSAN VE ÖZELLİKLERİ hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri İNSAN VE ÖZELLİKLERİ siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com