Kadın Eğri Kemikten mi Yaratıldı?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
dilruba
 
 
 
Kadın Eğri Kemikten mi Yaratıldı?

Bu konuda üç görüş vardır?

1- Hz. Havva, Hz. Adem'in Kaburga Kemiğinden Yaratıldı


Hz. Havva'nın yaradılışı Kur'an - ı Kerim'de şöyle geçer:


"Ey insanoğlu, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun" (Nisa Süresi :1)


Bu âyet-i celile ve diğer âyet-i kerimelerde Hz. Havva'nın, Hz. Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair hiç bir işaret yoktur.

Bu konuda kitaplarda şöyle bazı rivayetler vardır:

"ALLAH, Adem'i uykuya daldırdıktan sonra sol tarafındaki kaburgalardan birini aldı. Bu kaburganın yerini hemen et bürüdü iyileşti. O anda Adem uyandı. ALLAH bu kaburgadan Havva'yı yaratıncaya kadar uykusundan kalkmadı. Adem uykusundan kalkarak bir tarafında Havva'yı görünce "Etim, kanım, eşim" dedi.


2- Hz. Havva, Hz. Adem'den Yaratılmıştır


Bu görüşte olanlar, Hz. Havva Hz.Adem'den yaratıldı derler, fakat kaburga kemiği gibi, neresinden yaratıldığı konusunda bir şey söylemezler. Çünkü Kur'an - ı Kerim - ı Kerim - ı Kerim ve sünnette böyle bir ayrıntı yoktur.


"Ey insanlar, sizi tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkek ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun"(Nisa Süresi:1)

Ayette geçen "nefis" kelimesi kapalı ve çok geniş anlamı olan bir kelimedir. üzerinde çok ihtilaf vardır. Görüş farklılığı da buradan gelmektedir.

Nefis;
1) İnsan, ruh, can, hayat, zat, şahıs
2) Cins, hakikat, asıl, cevher, madde, insanı oluşturan hakikat, birşeyin tamamı hakikatı demektir.

Ayette geçen "nefs" kelimesi, insanruh, zat anlamına gelir görüşünde olanlara göre, bu ayat ve benzeri ayetler, Havva'nın Adem'den yaratıldığına işaret eder. Ancak Havva'nın Adem'den nasıl yaratıldığı, neresinden yaratıldığı konusunda ayrıntılı kesin bilgi Kur'an - ı Kerim - ı Kerim - ı Kerim-ı Kerim ve hadislerde yoktur.

Ayette geçen "Tek nefsin" Adem olduğuna dair açık ayet ve hadis yoktur. Bazı müfessirler "Tek nefis'ten Hz.Adem'in kastedildiğini söylerler.


3- Hz. Havva Topraktan Yaratılmıştır


Cenâb-ı Hak, Havva'ya Adem'i yarattığı gibi maddeden, topraktan yaratmıştır. Kur'an - ı Kerim - ı Kerim - ı Kerim, kadın-erkek ayrımı yapmadan mutlak insanıntopraktan yaratıldığını söyler. Kur'an - ı Kerim - ı Kerim - ı Kerim da bu konuda tam açıklık vardır.

"ALLAH sizi çamurdan yarattı" (Enam Suresi : 2)


"ALLAH insanı çamurdan yaratmaya başladı." ( Secde Suresi : 7)

"Biz insanı çamur'un süzülmüşünden yarattık." (Müminun Suresi : 13)

"Ben çamurdan bir insan yaratacağım" (Sad Suresi : 71)

"Biz insanı pişmiş çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık."(Hicr Suresi : 26)

Bu ayetlerde  görüldüğü gibi Cenab-ı Hak, insanı kadın-erkek tek bir maddeden, topraktan çamurdan yaratmıştır. Kadın ve erkeğin ayrı ayrı maddeden ve ayrı yerlerde yaratıldığını söylemediği gibi ona işaret bile etmemiştir. ancak topraktan nasıl yaratıldığına dair tafsilat vermemektedir. Ancak ruhunun yüce ALLAH'ın ruhundan bir nafha olduğunu Kur'an - ı Kerim - ı Kerim - ı Kerim-ı Kerim haber vermektedir.


"Rabbin meleklere demişti ki: Ben balçıktan işlenebilen kara çamurdan bir insan yaratacağım. Onu kılığına koyup ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın." (Hicr Suresi : (28-29)

Toprak insan bedeninin başlangıç maddesini oluşturmaktadır. Bütün insanların yaradılışının toprakla ilgili olduğuna Kur'an - ı Kerim - ı Kerim - ı Kerim'da işaret ediliyor:


"ALLAH'ı nasıl inkar edersiniz ki, siz ölü idiniz. O sizi diriltti, yine öldürecek, yine diriltecek, sonra O'na döndürüleceksiniz." (Bakara Suresi : 28)


Bediuzzaman Said nursi bu ayet-i tefsir ederken der ki: "İnsanın cesedini teşkil eden zerreler, alemin zerreleri içinde (toprak içinde) cansız, dağınık bir şekilde iken bakarsınız ki, özel bir kanunla, muayyen bir nizam ile intizam altına alarak baba sulbüne gönderir. Baba sülbünde sakin, gizli bir durumda iken, birden bire bölük bölük, muayyen bir nizamla, bir kasd ve hikmet altında ana rahmine intikal eder.


Alemin içindeki zerreler, baba sülbüne intikal edince başka suretlere girerler; ana rahminde başka suretlere dönerler. Nutfe de başka durum alırlar, sonra alaka olur, sonra et parçası olur, sonra insan suretine girer. Bu kadar acaib değişimler esnasında zerreler öyle muntazam hareket eder, öyle muayyen dusturlar üzerine cereyan eder ki, sanki bir zerre, alemin zerreleri içinde iken görevlendirilmiş ve Rauf'un gözünde yer alıp görev yapmak üzere yola çıkarılmıştır."

Hz.Havva'nın topraktan yaratıldığı ile ilgili bir çok tefsirde şu ibare yer almaktadır. "Adem'i topraktan yaratmaya kadir olan ALLAH,Havva'yı da topraktan yaratmaya kadirdir. Durum böyle olunca O'nun Adem'in kaburgasından yaratılmasının faydası nedir"

Bu araştırmadan sonra kanaatimize göre üçüncü görüş daha sahihtir. En doğrusunu ALLAH bilir.

ALINTIDIR
 
 

 
 
arkadaslar bu yazıyı lütfen dikkatlice ve iice okuyun!!!!

EKLEYECEK OLURSAM,  YARATILIŞIMIZIN SERVÜVENİ - AYETLERLE-
Gerçekten de insanı karışımlı bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.
76 İnsan Suresi 2


AZ BİR SIVIDAN YARATILIŞ

36 İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

37 Kendisi dökülmüş menide bir damla değil miydi?
75 Kıyamet Suresi 36-37


Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden meydana getirdi.
32 Secde Suresi 8

57 Sizleri yarattık. Yine de doğrulamayacak mısınız?
58 Akıttığınız meniyi gördünüz mü?
59 Onları sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcısı biz miyiz?
56 Vakıa Suresi 57-59


13 Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik.
14 Sonra o damlacığı asılıp tutunan birşeye dönüştürdük...
23 Müminun Suresi 13-14

1 Yaratan Efendinin adıyla oku
2 O, insanı asılıp tutunandan yarattı.
96 Alak Suresi 1-2


Sonra o damlacığı asılıp tutunan birşeye dönüştürdük. Sonra asılıp tutunan şeyi, bir çiğnemlik et parçası haline getirdik. Sonra bir çiğnemlik et parçasını, kemik olarak yarattık. Sonra kemiğe et giydirdik.
23 Müminun Suresi 14

... Kemiklere de bir bak. Nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra da onlara et giydiriyoruz...
2 Bakara Suresi 259


Gerçekten de insanı karışımlı bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.
76 İnsan Suresi 2


Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip, neyi arttırdığını bilir. O'nun katında her şey bir ölçü iledir.
13 Rad Suresi 8

PARMAK UÇLARINDAKİ KİMLİK

3 İnsan, kemiklerini kesin olarak biraraya toplamayacağımızı mı sanıyor?
4 Evet, parmak uçlarını dahi düzenlemeye gücümüz yeter.
75 Kıyamet Suresi 3-4


Sizi bir tek benlikten yarattı, sonra ondan da eşini var etti...
39 Zümer Suresi 6

Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışıp kaynaşasınız diye sizi ırklara ve boylara ayırdık. Şüphesiz Allah'ın katında sizin en değerliniz, en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır.
49 Hucurat Suresi 13


TOPRAK VE SUDAN YARATILMA


İnsanı çamurdan oluşan bir özden yarattık.
23 Müminun Suresi 12

O yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır.
32 Secde Suresi 7

Sizi topraktan yaratması O'nun delillerindendir...
30Rum Suresi 20

Ve O sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Efendin her şeye gücü yetendir.
25 Furkan Suresi 54


 Her canlıyı sudan yarattık. Hala inanmayacaklar mı?
21 Enbiya Suresi 30

Allah hareket eden her canlıyı sudan yarattı.
24 Nur Suresi 45


O Allah'tır. Yaratandır, kusursuzca var edendir, biçim verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nu yüceltir. O üstündür, bilgedir.
59 Haşr Suresi 24


CİNSİYETİN BELİRLENMESİ

--------------------------------------------------------------------------------
 
45 Gerçekten de O, erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır.
46 Akıtılan meninin bir damlasından.
53 Necm Suresi 45-46


ANA RAHMİNİN DAYANIKLILIĞI

 
20 Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı?
21 Ve sonra dayanıklı bir yere yerleştirdik.
22 Bilinen bir süreye kadar
77 Mürselat Suresi 20-22


Sonra o damlacığı, asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik.
23 Müminun Suresi 14


6 Ey insan, o çok cömert Efendine karşı seni aldatan nedir?
7 O ki seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve uyumlu hale soktu.
8 Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.
82 İnfitar Suresi 6-8ÜÇ KARANLIKTA YARATILIŞ

--------------------------------------------------------------------------------
 
Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlıkta bir yaratılışdan diğer yaratılışa geçirerek yaratmaktadır.
39 Zümer Suresi 6
İNSANLARIN BEYNİNDEKİ ÖNYARGIYI YOK ETMEK, ATOMU PARÇALAMAKTAN DAHA ZORDUR !..

YAŞAM ZORLUKLARI YENME SAVAŞIDIR !..

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Kadın Eğri Kemikten mi Yaratıldı? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Kadın Eğri Kemikten mi Yaratıldı? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com