Kemal Yavuz biyografisi

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Kemal Yavuz biyografisi

Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

02.08.1947 tarihinde K. Karapınar (ERMENEK)'da doğdum. Adiller İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, sıra ile Ermenek Ortaokulu'nu ve Konya Erkek Lisesi'ni bitirdim. 1967 yılının Şubat ayında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt oldum. 01 Kasım 1970 tarihinde Türkiyat Enstitüsü'ne kütüphane memuru tayin edildim. 03 Mayıs 1971 tarihinde mezkur fakülteyi bitirip, aynı yılın Kasım ayında doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım. 1973 yılının Haziran ayında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi'ne Osmanlıca asistanı olarak tayin edildim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde başladığım doktora çalışmasını bitirerek, 21 Haziran 1977 tarihinde Doktor unvanını aldım. 07 Temmuz 1978 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne asistan olarak atandım. Yabancı dilimi geliştirmek ve sahamla ilgili araştırmalar yapmak üzere 1981-1982 ders yılında Fransa'ya gittim. 05 Kasım 1982 tarihinde Yardımcı Doçent ve 20 Nisan 1983 tarihinde Yeni Türk Dili sahasında Doçent oldum. 16 Şubat 1984 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kadrolu doçent olarak atandım ve bu tarihten, 25 Ağustos 1986 tarihine kadar Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı'nda bulundum. Bu arada bağlı olduğum fakülteden başka olarak, Profesör Dr. M. Kaya Bilgegil'in dekanlık yıllarında (1982-1984) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Osmanlıca derslerini yürüttüm. 27 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'na naklen tayin edildim.
03 Nisan 1989 tarihinde Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Profesörlüğe yükseltildim. 18 Eylül 1989 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı'na getirildim. Hâlen bu görevi sürdürmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.
Yayınları :
Kitaplar
1. Reşat Nuri Güntekin'in Tiyatro İle İlgili Makaleleri, Kültür Bakanlığı, Kültür Eserleri: 5, İstanbul 1976.
2. Mesnevî-i Murâdiyye; Muînî Çevirisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın- ları 1000 temel Eser Dizisi: 91, Ankara 1982.
3. Şeyhoğlu, Kenzü'l-Küberâ ve mehekkü'l-Ulemâ; Atatürk Kültür Merkezi Yayını-sayı: 39, Ankara 1991.
4. Mecâlisü'n-Nefâyis ( Hüseyin Ayan, Efrasiyap Gemalmaz, Recep toparlı, Gönül Ayan ve Yavuz Akpınar'la birlikte), Erzurum 1995.
5. Türk Dili Kompozisyon, Liseler için ( Muharrem Ergin, Kâzım Yetiş, Necat Birinci ile), İstanbul 1992.
6. Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri (Kâzım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1998.
7. Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat II, Liseler için (Kâzım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1994.
8. Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat III, Liseler için (Kâzım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1994.
9. Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat IV, Liseler için (Kâzım Yetiş ve Necat Birinci ile), İstanbul 1995.
10. 19. Asır Azeri Edebiyatı
10. Garib-name, 4 cilt (metin, günümüz Türkçesine aktarımı ve tıpkı basım), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2001
Makaleler
1. Ermenek Kazasının Başdere Köyleri Ağzı; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Ahmet Caferoğlu Özel sayısı, Ankara 1979.
2. Mesnevî-i Murâdiyye'de Fiil Teşkili ve Çekimler; Türk Kültürü Araştırma- ları, Prof. Dr.Faruk Kadri Timurtaş'ın Hatırasına Armağan, Yıl XII-XXI /1-2, 1979-1983, Ankara 1983.
3. XIII-XVI. Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri; Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 27, Faruk Timurtaş'a Armağan, İstanbul 1983.
4. Sultan II.Murad Devri Mevlevî Şairlerinden Muînüddîn bin Mustafa ve Mesnevî Tercümesi; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi II, Harun Tolası Özel Sayısı, İzmir 1983.
5. Bilge Kağan; Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi 2. cilt, İstanbul 1984.
6. Diyalekt; Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, 4. cilt, İstanbul 1984.
7. Erzurumlu Mustafa Darir, Hayatı-Eserleri ve Siyerindeki Manzû»melerin Muhtevası; Millî Kültür, Sayı: 46, Ankara 1984.
8. Kâşgarlı Mahmud; Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, 9. cilt, İstanbul 1984.
9. Türk Edebiyatı; Türkiye Gazetesi RehberAnsiklopedisi, 17. cilt, İstanbul 1985.
10. XV. Asra Girerken devletin İdareci Sınıfı Üzerine Görüşler; Şeyhoğlu'nun Kenzü'l-Küberâ ve Mehekkü'l-Uleması, Millî Kültür, sayı: 49, Ankara 1985.
11. Mesnevî-i Şerif İle Alâkalı Olarak Cevdet Paşa'nın û‚bidin Paşa'ya Yazdığı Bir Mektup; Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXIV-XXV, İstanbul 1986.
12. Mesnevî-i Murâdiyye'deki Fonetik Husû»siyetler; Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi 15, Erzurum 1986.
13. Yû»suf Aleyhisselâm; Türkiye Gazetesi Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi, 3. cilt, İstanbul 1988.
14. İslâmî Edebiyat; Türkiye Gazetesi İslâm Tarihi Ansiklopedisi, 6. cilt, İstanbul 1989.
15. Arû»z; Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, l. cilt, İstanbul 1989.
16. Bâki; Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, 1. cilt, İstanbul l989.
17. Fuzû»lî; Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, 3. cilt, İstanbul 1989.
18. Galat-Galatat ve Muînî'nin Dildeki Tasarrufları; Türk Dünyası Araştırma- ları Dergisi, sayı: 60, İstanbul 1989.
19. Germiyanoğlları Beyliğinin Türk Kültür Hayatındaki Yeri, İlmî Araştırma- lar, sayı: 1, İstanbul 1995. 20. Müştak Baba ve Na'tları, İlmî Araştırmalar, sayı: 5, İstanbul 1997.
21. Nihânî'nin Sultan I. Selim Adına Yazdığı Muammalı Kaside ve Çözümü; İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXVIII. cilt, İstanbul 1998.
22. Edebiyatımızda Gezen Nefesler; Tarih ve Medeniyet, Nisan 1999, sayı 61, İstanbul 1999.
23. Anadolu'da Başlayan Türk Edebiyatında Görülen İlk Miraçnâmeler: û‚şık Paşa ve Miraçnâmesi, İlmî Araştırmalar, sayı: 8, s. 247-266, İstanbul 1999.
24. û‚şık Paşa; Yaşamları ve Yapıtları İle Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Bankası, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2000.
Bildiriler
1. Erzurumlu Ahmed Naim'in Mesnevî Şerhi; Birinci Millî Türkoloji Kong-resi (İstanbul, 6-9 Şubat 1978) Tebliğler, Kervan Yayınları, İstanbul 1980.
2. Mesnevî Şerif Üzerine Görüşler; Selçuk Üniversitesi 1. Millî Mevlâna Kongresi (Konya 3-5 Mayıs 1985) Tebliğler, Konya 1986.
3. Şeyhoğlu Mustafa'nın Türkçe Hakkındaki Görüşleri- Hizmeti ve Kenzü'l- Küberâ ve Mehekkü'l-Ulemâ'sının Dili; Beşinci Milletler Arası Türkoloji Konresi (İstanbul 23-28 Eylül 1985), Tebliğler I, Türk dili, cilt 1, İstanbul 1985.
4. û‚bidin Paşa'ya Yazdığı Bir Mektupta Cevdet Paşa'nın Mevlevîlik İçindeki Yeri ve Mesnevînin Düzme Yedinci Cildi Üzerine Görüşleri, Selçuk Üniversitesi 2. Millî Mevlâna Kongresi (Konya 3-5 Mayıs 1986), Tebliğler, Konya 1987.
5. Osmanlı Devletinin Kuruluş ve Sonraki Devirlerinde, û‚şık Paşa'nın Türk Edebiyatının Temellenip Şekillenmesindeki Rolü, Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Osmanlı Devleti Uluslar Arası Kongresi (Konya 7-9 Nisan 1999).
6. Osmanlı Devletinde İlk Manzum Eserler ve Mevlid; Yapı ve Kredi Bankası Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslararası Sempozyumu 19-22 Kasım 1999, İstanbul.
7. Osmanlı Devletinin Kuruluş Devrinde û‚şık Paşa'nın Dil Üzerine Düşünce- leri ve Garibnâme'sinde O Devir Dili İle İlgili Bazı Dikkatler; Türk Dil Kurumu - Fransız Araştırmaları Enstitüsü, Uluslar Arası "Osmanlı Türkçesi Öncesi: Eski Türkiye Türkçesi" Toplantısı, 3-4 Aralık 1999 İstanbul.
Paneller
1. Fuzû»lî'de Peygamber ve Yakınları, Marmara Üniversitesi, Nisan 1995.
Mülâkatlar
1. Ölümünün 666. Yıldönümünde û‚şık Paşa ve Garibnâmesi (Söyleşiyi yapan: Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen ), Büyük Kırşehir'in Büyük Gazetesi, Kırşehir Çiğdem, 19-30 Kasım 1999 ve 3-10 Aralık 1999.
Diğer konuşmalar
1. Talebelerinin Gözüyle Faruk K. Timurtaş, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Şubat 1997.
2. Dede Korkut'ta Eşya, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dede Korkut Günleri, 27 Ekim 1998.
3. Geçmişten Cumhuriyete Türk Dili, Türkiye Cumhuriyetinin 75. yılında Türk Dili, Ekim 1998.
 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Kemal Yavuz biyografisi hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Kemal Yavuz biyografisi siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com