Tercemân & Gülbank

 
 
 
 
Tercemân: Dua, Mevlevîlerde ve Bektaşîlerde belli işler yapılırken, belli bir ses tonu ile okunmak üzere düzenlenen manzum ibareler, dualar... Tercemân her işte, toplu ve ferdî olarak okunur. Gülbank ise toplulukta okunur...

Şerbet tercemânı
Allah Allah aşk olsun içene
Rahmet olsun göçene
Hazret-i İmam Hasan Ali'ye
Hazret-i İmam Hüseyn Veli'ye
Gittiği yer gam görmeye
Erenler kerem eyleye
      Eywallah hû» dost!

Bir tane de Gülbank örneği :
İnayet-i yezdan, himmet-i merdân... Mübarek vakitler hayrola, hayrılar feth ola, şerler def ola, kulû»b-ı aşıkân küşad ola, sahibu'l-cemiyetin murâdı hasıl ola, bi'lcümle sahibu'l-hayratın ervâhı şâd ola, Safalar müjdad ola... Dem-i Hz. Mevlana, Sırr-ı Şemsi Tebrîzi, kerem-i İmam-ı Ali Hû» diyelim Hû»uuu...

***
Yeniçeriler de Bektaşi tarikatina intisablı oldukları için svaş meydanında kılıçı çektikten sonra bir de Gülbank çekerlermiş... Onu da siz yazıverin bir zahmet.. olmaz mı?
 
 

 
 
Kardeş kastettiğin bu mu acaba ?

ALLAH ALLAH Celilü'l- Cebbâr,
Muinü's-Settâr,
Hâliku'l-leyli ve'n-Nehâr,
Lâyezâl, Zü'l-Celâl,
birdir ALLAH! û‚nın birliğine,
Resû»l-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı
Ahmed-i Mahmû»d-u Muhammed Mustafa

û‚l-i evlâd-ı Resû»l-i Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine!
Piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur'ân,
güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine!
Halifetü'l-İslâm es sultân İbni's-sultân
bil-cümle İslâmın necât ve seâdet ve selâmetine,
pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler,
demine devrânına ''Hû»'' diyelim

''Huuu''

''Huuu''

'Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân,
meydân-ı şehâdette ALLAH yoluna revân.
Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân.
Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân!

Eû»zubillâh, Eû»zubillâh. Hüdâ'ya şükr-i bihad,
lâilâhe illallâh! El-melikü'l- Hakku'l mübin!
Muhammedü'r- Resû»lullah, Sâdıkü'l-va'dü'l Emin!
İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu
nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah,
Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin,
hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım,
Emr-i ikbâlin mecid! Hû»dâ kılıcını keskin eylesin,
nû»r-ı şân satvetine gün gibi medid! Rû»h-ı pâk-ı
Fâhri âlemi hoşnû»d etsin; Hak,
gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.

NasrunminALLAHi ve fethün karin. Ve beşşiri'l- mü'minin'

Yaaa! Muhammed

''Yektir ALLAH'',

''Yektir ALLAH'',

''Yektir ALLAH'',

''İllALLAH''

eywallah... mp3ü de var bunun...bilmem dinlediniz mi?

yok hayır dinlemedim.. eğer link verebilirseniz dinlerim...

Mod: mp3 link istekleri genelden olabilir ama alışverişler lütfen özelden olsun


Bu tabirleri ilk kez duydum : ) elinize sağlık

İki Bektaşî gülbankı...
***
Akşam Yatarken

Allah Allah akşamlar hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, münkir münâfık mât ola, on iki imam, on dört masum-ı pâk efendilerimizin mürüvvetleri üzerime hâzır nâzır ola ve pîrimiz Hünkar Hacı Bektâş velî kuddise sırrû»hu’l-Ali efendimizin kerem-i inayetleri üzerime sâyebân ola ve Hazreti şahkulu Sultan Mansur Baba ve Muhammed Ali Dede Baba ve Ali Baba ve Hasan Baba gözcüm ve bekçim ola. Fütihâti kerem-i inayet eyleye, birlikten dirlikten ayırmaya, Rabbenâ tekabbel minnâ bihakk-ı Ahmedin ve Hayderin. Hû» dost


Gülbank-ı Sabah

Allah Allah akşamlar hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, münkir münâfık mât ola, sözümüz üstün ola, nefsimiz can bula, kılıncımız keskin ola, Allah hak erenler, on iki imam, on dört masum-ı pâk efendilerimizin şefaatlerinden ayırmaya, doksanaltı bin Horasan erenleri, elliyedi bin Rû»m sadıkları dünyada ahirette yardımcımız ola, Balım Sultan, Seyyid Ali Sultan, Abdal Musa Sultan, Kaygusuz Sultan, pîrim üstâdım Hünkar Hacı Bektâş velî kuddise sırrû»hu’l-Ali efendilerimiz dünyada ahirette gözcümüz ola, Allah erenleri namerd değil merde dahi muhtac eylemeye, kimesneye varub boyun büktürüp hâlim şudur dedirtmeye, Allah hak erenlerimizi de ikrarlarında sabit-kadem eyleye, nû»r-i nebî, sırr-ı Ali pîrim ve üstâdım Hacı Bektaş velî, üçler, yediler, kırklar, hâzırân, gâibân, muhibb-i âşıkân, sâdıkân, Kaygusuz Sultan efendimizin, el-Hacı Muahmmed Ali Hilmi Dede Baba efendimizin demine. Hû» Allah, eywallah, Hû» dost.

bu da bir başkası

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Allah Allah,eyvallah!
Meydanimiz mubarek ola!
Kararimiz takdir-i Huda'ya muvafik ola!
Erenlerin himmeti uzerlerimize sayeban ola!
Tarikimiz nesr ola,ihvanimiz kesir ola,muhabbetimiz daim ola!
Demler,safalar baki ola!

Dem-i enbiya,sirr-i evliya,ucler,yediler,kirklar,ask-i Mevla,nur-u Nebi,kerem-i Ali,gulbank-i Muhammedi pirimiz Sultan Nureddin Cerrahi; dem-i Hatemul Muctehidin,kerem-i Mevla,bismike ya Allah huuuu!....eywallah....bir tane de ben söz vereyim, yarın tutarım inşallah sözümü...

eywALLAH....bir tane de ben söz vereyim, yarın tutarım inşALLAH sözümü...


eyvallah kardeş.... ama benim gönderdiğim  gibi  meydan için olsun :)

yok benim ki defin işlemleri sırasında çekilen gülbank olacak ... Meydan için söz vermiyim de... inşallah diyelim

bi tanede defin için olsun.... :) eyvallah kardeş... ama bunları böyle bide topluca söylerken dinlemek lazım.... asıl o zaman tat veriyor :)

o nasibe girer... dinleyenler zekatlarını versinler.. dinlemeyenler de niyaz etsinler...

o nasibe girer... dinleyenler zekatlarını versinler.. dinlemeyenler de niyaz etsinler...

çok doğru..... nasip işi.... :)

Bu da cenaze sırlandıktan sonra çekilen gülbanklardan...

Menzili mübarek ola, makamı cennet ola, günahları afv ola, rû»hu rû»h-ı Sultân-ı Enbiyâ Efendimize âşinâ ola, ervâh-ı ehl-i beyt ile âşinâ ola, ervâh-ı evliyaullah aşinâ ola, pîrine vâsıl ola, bâkîler selamette kala, üçler, yediler, kırklar, aşk-ı Mevlâ, nû»r-ı Nebî, kerem-i İmâm-ı Ali, pirimiz Sultan Nureddin Cerrâhî, Hû» diyelim Hû»...

Bu da cenaze sırlandıktan sonra çekilen gülbanklardan...

Menzili mübarek ola, makamı cennet ola, günahları afv ola, rû»hu rû»h-ı Sultân-ı Enbiyâ Efendimize âşinâ ola, ervâh-ı ehl-i beyt ile âşinâ ola, ervâh-ı evliyaullah aşinâ ola, pîrine vâsıl ola, bâkîler selamette kala, üçler, yediler, kırklar, aşk-ı Mevlâ, nû»r-ı Nebî, kerem-i İmâm-ı Ali, pirimiz Sultan Nureddin Cerrâhî, Hû» diyelim Hû»...

kardeş allah senden razı olsun.... :) + 1 daha 

cümlemizden efendim... ziyade talep olursa bir tane daha gönderebilirim... :)

cümlemizden efendim... ziyade talep olursa bir tane daha gönderebilirim... :)

merakla bekleriz.... :)

başka merakla bekleyen yok mu? ceseje biraderim bari siz de merakla bekleseniz de forum ehlinin boynundan vebali kaldırsanız :)

alt kısmında açıklaması olduğu sürece çok memnun oluruz :)

alt kısmında açıklaması olduğu sürece çok memnun oluruz :)

tabi adminim anlamlar verilmese size iş düşecek demi... :D
neyse eşref kalender kardeş merakla bekliyoruz devamlarını anlamları olmasa da.. :)

zaten adminim bu gülbanklarda anlam değil manevi havası önemli.. :)

Allah Allah eyvallah
Vakitler hayrola, şerler def ola, demler sâfâlar bâki ola, gönüllerde dilber bir ola, gönüllerimiz, kalblerimizaşkınla, aşk-ı habîbinle dola, dergahlarımız küşâd ola, zikrullaha mani olanlar def ola, çerğlar rû»şen ola, vakıflar küşâd ola, münkir münafık ıslah ola, ıslah olmayanlar kahr u perişan ola, üzerlerimize teveccüh etmiş ve edecek kaza ü bela ref ola, erenlerin himmeti üzerimize sayebân ola, tarikimzi neşr ola, ihvanımız kesir ola, muhabbetimiz daim ola, müminler ber-murad ola, gönüllerimiz şen ola, niyazlar kabul ola, âşıkanın, sâdıkânın, dervişânın, muhibbânın, ruhları şâd ü handan ola. Dem-i enbiyâ, sırr-ı evliyâ, üçler, yediler, kırklar, aşk-ı Mevlâ, nû»r-i Nebi, kerem-i İmâm-ı Ali, gülbeng-i Muhammedî, pirimiz Seyyid Sultan Muhammed Nureddin Cerrâhî..Tekabbel minnâ kerem-i Mevlâ bi-ismike yâ Allah Hû»....

***

küşad: açık
rû»şen: aydınlatan
çerağ: çıra, ocak
ref ola: ortadan kalka
kesir: çok
sayebân: gölge

devamını da nur_ay açıklasın....

gayet açık olmuş eşref kalender kardeş.. bana bişey kalmamış... :)
ama adminimizin takıldığı kelimeler varsa bi zahmet sözlüğe bakıp açıklayıversin.... :D

çok teşekkürler kardeş insan okurken bile huzur buluyor... :)

kelimeler açıklandı belki ama orada bir sürü de kavram var... Başına iş açmak istemem ama âşıkân, sâdıkân, muhibbân, üçler, yediler, kırklar ... Bunlar açıklanması ya da bilinmesi gereken kavramlar... En azından metnin ruhuna nüfuz edebilmek için... belki de arkadaşlar biliyorlardır ama, ben gerisini nur_ay açıklasın derken biraz da bu kavramları kastetmiştim... ama senin vaktin de yoktur şimdi... borcun olsun...

inşaallah daha sağlam bir kafayla açıklarım bildiğim kadarıyla... :) ama unuturda açıklayamazsam üzerime vebal almayayım.. :)

siz niyetlendikten sonra açıklamaya, mesele yok... biz hatırlatırız biiznillah

üçler yediler kırkları açıklayayım evvela öyleyse.....

Her devirde var olan ve adı üzere kırk kişi olan allah dostları topluluğudur kırklar.....bunlar içerisinde en büyükler üçleri oluşturur.. işte bu üçlerinde içinde bulunduğu yediler de kırkların başlarındadır...en başta ise gavs olarak nitelendirilen kişi vardır.... kırklar devrin en büyük allah dostlarıdır...her biri çeşitli tasarrufata sahiptir...

eksiklerimin tamamlanması üzere.... vesselam

eywallah... üçler, yedileri kırklar, hâzır, dâim, aynı cem erenleri yardımcımız ola..

Şeb-i Arus merasimlerini takib edenler aşinasıdır... Mevlevî Gülbankı
***
"Barek Allah ve barekât-ı keramullah ra. Sema ra, safa ra vecd ü merdan-ı hû»da ra. Evvel
azamet-i büzürgû»hi hüda ra ve risalet-i ruh-i pak-i habib Allah ra ve cihâr-yar-i güzîn ba-safa
Hazreti İmam-ı Hasan Ali ve Hz. İmam-ı Hüseyni Veliğ eimmei masumin ezvac-ı mutahhara
ve evlad-ı Rasullilah ve şühedayi deşt-i Kerbelâ. Mecmu-i evliyâ-i agâh ve arifan-ı billah Ale'l
husus Hz. Seyid Burhaneddin-i Muhakkık-ı Tirmîz-i kutbü'l arifîn, gavsi'l vasılin Hz.
Hüdavendigâr ra. Hz. Şeyh Şemseddin-i Tebriz ve Çelebi Hüsamettin-i Zerkubi-i Konevî ve
Şeyh Kerîmiddîn Sultan, İbn-i Sultan Hz. Sultan Veled Efendi ve Valide Sultan ra. Hz. Ulu
Arif Çelebi vesair Çelebiyan-i Kiran ve Zevi'l ihtiram mesaih hulefa dedegân ve dervîşan,
muhibban ve fukera-i mazi ra."

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Tercemân & Gülbank hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Tercemân & Gülbank siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com