ilgiliforum facebook   ilgiliforum google plus   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

Türkiye'nin Özellikleri hakkında bilgi

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Türkiye`nin özellikler hakkında bilgi

 

Türkiye'nin özellikleri nelerdir


Türkiye, resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti
 
, Kuzey yarımkürede eski dünya karaları denilen, Avrupa ve Asya  kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının bir  bölümü Anadolu Yarımadasında, bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın  uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve  bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege  Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan,  Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Bölgesi) ile, İran, Irak ve  Suriye'dir.
 Çağdaş Türkiye, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda  yıkılmasından sonra, Osmanlı'nın Türk nüfus çoğunluğuna sahip toprakları  üzerinde kurulmuştur. 1923 yılında cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal  Atatürk, çağdaş Türk devletinin kurucusu olarak kabul edilir.
 Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa Konseyi,  İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa  Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz  Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü Türkiye'nin üye  olduğu uluslararası örgütlerdendir[21]. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren  Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır.[22]
 
 
  Kökenbilim
 
 Bilim adamları ve araştırmacılar Türkiye sözcüğünün  İtalyanca'dan geldiğini kabul ederler. Tarihçi İlber Ortaylı bir  makalesinde Cenevizli ve Venedikli tüccar ve diplomatların, 12.  yüzyılda, Türkiye'yi Turchia ve Turmenia olarak  tanımladıklarını belirtir.[23] Ayrıca, Türkiye adı ilk defa 1190'da bir  yazılı kaynakta, Haçlı Seferi vak'ayinamesinde geçmektedir. Abdulhaluk  Çay ise Turchia tanımını çok daha gerilere götürür ve Turchia  tabirine ilk defa 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında rastlandığını  belirtir ve şöyle der "Bu tabir 9. ve 10. yüzyıllarda İdil/Volga  Nehri'nden Orta Avrupa'ya kadar uzanan saha için kullanılmıştır. Bu  kullanımın Kafkasya bölgesinde Hazar Kağanlığı için Doğu Türkiye'si,  Arpad Hanedanı'nın kurduğu Macar Devleti için Batı Türkiyesi şeklinde  olduğunu ve aynı tabirin 12. yüzyıldan itibaren Anadolu için  kullanıldığını belirtir. Tarihte 13-14. yüzyıllarda Mısır Memlukları de  Türkiye adını kullanmışlardı: ed-devlet üt Türkiya (1250-1387).  Türkçedeki kelime anlamı ise Türk ve İye (ait) kelimelerinin birleşmesi  ile oluşan Türkiye kelimesidir.
 Osmanlı Devleti'nde, 19. yüzyıla kadar Türkiye adı kullanılmadı; Devlet-i  Âliyye, Devlet-i Osmaniye, Memalik-i Şahane, Diyar-ı  Rum adları kullanıldı. Daha sonra, Genç Osmanlılar arasında  Osmaniye yerine Türkistan, Türkeli, Türkili gibi adlar önerildiyse de,  Orta Asya'da Türkistan adlı bir devlet olduğundan bu benimsenmedi.  Anayasada (1921) "Türkiye"[24] adı yazıldı ve 1923'de Türkiye adı resmi  olarak kabul edildi.
 
  Tarih
 
 
 Türkiye  Cumhuriyeti siyasi tarihi
 
 Türkiye`nin özellikler hakkında bilgi resimleri
 
 
 Kuruluş Dönemi    I. Dünya  Savaşı
Kuvva-i Milliye
Kurtuluş Savaşı
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Misak-ı Milli
TBMM'nin kuruluşu
Sevr Antlaşması
Lozan Antlaşması
 Atatürk Dönemi ve Siyasal devrimler    Tek  Partili Dönemi
Saltanatın Kaldırılması
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyetin İlanı
Halifeliğin Kaldırılması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Şeyh Sait isyanı
Serbest Cumhuriyet Fırkası Onuncu Yıl Nutku
Gençliğe Hitabı
 Milli Şef; İsmet İnönü    İsmet İnönü
Köy Enstitüleri
II. Dünya Savaşı
Varlık Vergisi
Milli Kalkınma Partisi
 
 Türkiye Cumhuriyeti'nin Çok Partili  Dönemi    Çok partili dönem
Demokrat Parti
Adnan Menderes
27 Mayıs ihtilali
Türkiye İşçi Partisi
Suat Hayri Ürgüplü
Adalet Partisi
 1970'li yıllar; Sağ-sol çatışması    12 Mart  Muhtırası
Ecevit Hükümetleri
Ecevit'e suikast
Milliyetçi Cephe Hükümetleri 24 Ocak Kararları
 Siyasi yasaklar;  12 Eylül 1980    12 Eylül Darbesi
Kenan Evren
Turgut Özal
Anavatan Partisi
PKK sorunu
 
 1990'lı yıllar; Eskilerin dönüşü    Türkiye  ve Avrupa Birliği kronolojisi
Demokratik Sol Parti
Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Erdal İnönü
Tansu Çiller
Refah Partisi
Necmettin Erbakan
Milliyetçi Hareket Partisi
 
    Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ve silah arkadaşları tarafından,  İstiklal Savaşı'nın kazanılması ile, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış  ve savaşı kazanan devletlerce paylaşılmış Osmanlı İmparatorluğu'nun  Anadolu ve Trakya'da kalan toprakları üzerine kurulmuştur. İstiklal  Harbi, Misak-ı Milli sınırları[25] içinde ülke bütünlüğünü korumak,  milli egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için  tüm milletçe girişilen, çok cepheli bir savaştır.
 Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı koyan, ülkenin direniş örgütlenmeleri  ve güçleri olan milli güçler, Osmanlı'nın son ordusu ile Kurtuluş  Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye'dir.
 Kuvayı Milliye, ülkenin dört bir yanının Yunan, İngiliz, Fransız,  İtalyan birliklerince ele geçirildiği, Mondros Mütarekesi ile ülkeye  ağır koşulların dayatıldığı, Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp  dağıtıldığı, her şeyin bitti sanıldığı günlerde, milletin tepkisi olarak  doğan bir halk direnişidir.
 12 Haziran 1919'da Havza'dan Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa buradan  yayımladığı bildiri ile ülkenin içine düştüğü durumu açıklıkla  saptıyor, çözümün bütün güçlerin birleşmesinden geçtiğini vurguluyordu.  Mustafa Kemal Amasya'da Anadolu ve Rumeli'de kurulan Müdafaa-i Hukuk  Dernekleri'ni birleştirme, kongreler yaparak tüm milletin kesin kararına  dayalı yeni bir yönetim kurma amacıyla Amasya Tamimi'ni  hazırlamıştır.[26]
 Bu tamim milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda  atılan ilk adımdır. Milletin teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri  belirginleşmiştir. Milli Egemenlik ve milli bağımsızlık fikri ilk kez  ortaya atılmıştır.
 8 Temmuz'da İstanbul'a görevinden ve askerlikten ayrıldığını  bildirerek, Osmanlı Hükümeti ile tüm ilişkilerini sona erdiren Mustafa  Kemal ertesi gün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin  başkanlığına seçildi. 23 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal'in başkanlığında  toplanan Erzurum Kongresi'nde[27] alınan karar;
   “ Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez ”  
 
 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyeleri
 
 
 
Milli direnişi oluşturmada ikinci büyük adım olan ve 4-11 Eylül 1919  tarihinde yapılan Sivas Kongresi'nde[28] Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanı olarak seçilerek Milli Kurtuluş  Savaşı'nın yetkili lideri haline gelmiştir.
 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Ankara'yı Anadolu'daki  direniş hareketinin merkezi olarak seçmiştir.
 İstanbul'un işgalinden üç gün sonra, Atatürk ünlü 19 Mart 1920 tarihli  bildiriyi yayımlayarak, olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin  Ankara'da toplanacağını bildirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş  temellerinin Ankara'da atılmasını sağladı.
 Atatürk 21 Nisan'da yayımladığı ikinci bir bildiri ile, Meclis'in 23  Nisan günü toplanacağını ve açılış töreninin nasıl yapılacağını  duyurdu.[29]
 TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplantısında Mustafa Kemal'i  (Atatürk), başkanlığa seçti. Mustafa Kemal, kendi öncülüğünde kurulan  TBMM'nin başkanlığını Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923  tarihine kadar sürdürdü.
 
  Politik hayat
 
 Ana  maddeler: Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihi, Atatürk İnkılapları ve  Mustafa Kemal Atatürk 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk  tarafından kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye  Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir.[30][31] Merkez kanatta yer alır
 Başlangıçta adı "Halk Fırkası" olan parti 1924 yılındaki kurultayda  adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi. 1927 yılında Atatürk  tarafından belirlenen, "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik",  ve "Laiklik" ilkelerini tüzüğüne ekledi. 1935 yılındaki kurultayda daha  önceki dört ilkeye Atatürk'ün kararıyla "Devletçilik" ve '"Devrimcilik"  ilkeleri de eklenerek ilkeler altıya çıkarıldı ve partinin adı  "Cumhuriyet Halk Partisi" oldu.
 Türkiye'deki tek parti yönetiminin, bugünkü anlayış ve tanım  çerçevesinde bir demokrasi olmadığı çok açıktır.
 Doğu ve Orta Avrupa sağ ve sol diktatörlerin baskısı altında idi.  Almanya'da Hitler İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franko'nun faşist  yönetimleri vardı. Fransa, Belçika ve İsviçre'de kadınlar en temel insan  haklarından biri olan siyasal haklardan yoksun bulunuyorlardı.  Yani nüfusun yarısını oluşturan kadınların seçme ve seçilme özgürlükleri  yoktu.
 II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından, gerek uluslararası siyasetteki  gelişmeler, gerekse ülke içindeki yeni oluşumlar rejimin genel  niteliğinde önemli değişiklikleri gündeme getirdi. Basında ve mecliste  çok partili siyasal sistemi savunan bir anlayış oluştu. Buna CHP genel  başkanı ve cumhurbaşkanı İsmet İnönü de yaptığı konuşmalarla destek  verdi.[32] [33]
 
  Türkiye Cumhuriyeti'nin Çok Partili Dönemi   [değiştir]
 
 Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti'nin Çok  Partili Dönemi 1946 yılından itibaren Türk siyasi hayatının CHP  dışında 2. bir partinin kurularak seçimlere çok partili olarak gidilmesi  ile başlamıştır.
 Çok partili hayat 1945 yılında Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli  Kalkınma Partisi ile başlamıştır. Ancak parti İsmet İnönü tarafından  kapattırılmıştır.[kaynak belirtilmeli] 7 Ocak 1946'da Dörtlü  Takrir'e imza atanlar tarafından kurulan DP'nin parti genel başkanlığına  Celal Bayar getirildi. DP, ekonomi ve siyasette liberal düzenlemeleri  savunuyordu.
 1950 genel seçimleri'nde Demokrat Parti galip olarak çıkmıştır. Adnan  Menderes liderliğindeki DP ilk başlarda çok popülerken 1950'lerin  sonlarına doğru yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hükümetin antidemokratik  uygulamaları nedeniyle sıkıntılı bir döneme girmiş ve 1960 yılında  yapılan askerî darbe ile çok partili yaşam kesintiye uğramıştır.[kaynak  belirtilmeli] Darbe neticesinde dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar  ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes idama mahkûm edilmiş fakat baskılar  neticesinde Celal Bayar'ın cezası müebbede çevrilirken, Adnan Menderes,  Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu idam edilmişlerdir.
 
   Yönetim biçimi
 
 TBMM
 
 
 Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı  Yönetim biçimi cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal  önderliğinde 1923'te kurulmuştur. Resmî dili Türkçe'dir. Demokratik,  laik, sosyal bir hukuk devleti yönetim anlayışı vardır. Kuvvetler  ayrılığı esası vardır. Yasama işlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi,  yürütme işlerini Hükümet, yargı işlerini ise bağımsız mahkemeler yapar.  Türkiye'de 1923'te cumhuriyetin ilanı ile devlet başkanı, cumhurbaşkanı  sıfatını almıştır. Cumhurbaşkanı devletin başı ve başkomutandır. Bu  sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil  eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu  çalışmasını gözetir.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (Kuruluş: 23 Nisan 1920). Türkiye  Cumhuriyeti'nin yasama organıdır. Halk tarafından her 4 yılda bir  yapılan seçimler ile belirlenen milletvekilleri, TBMM çatısı altında  yasama görevini yerine getirmek üzere kanunları belirler. TBMM'ye 550  milletvekili seçilmektedir.
 Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütmenin başı olan başbakan, Bakanlar  Kurulu'na başkanlık eder, hükümeti ve icraatlarını yönetir. Türkiye  Cumhuriyeti'nde her 5 yılda bir genel seçimle oluşan Meclis tarafından  Başbakan, 5 yıl süre ile seçilir.
 Ayrıca bakınız: Cumhurbaşkanı,  Türkiye Büyük Millet Meclisi, ve Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi  (CHP), 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan,  Türkiye'nin ilk siyasi partisidir. Atatürk zamanında merkezde bir çizgi  takip ederken, çok partili düzene geçişle birlikte ortanın soluna doğru  kaymıştır. 1927 yılında "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik",  ve "Laiklik" ilkelerini tüzüğüne ekledi. 1935 yılındaki kurultayda daha  önceki dört ilkeye "Devletçilik" ve '"Devrimcilik" ilkeleri de  eklenerek ilkeler altıya çıkarıldı ve partinin adı "Cumhuriyet Halk  Fırkası" oldu.
 Ayrıca bakınız: Türkiye Cumhuriyeti'nin Tek  Partili Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Çok Partili Dönemi
   Dış politika  [değiştir]
 
 Türk devleti, Lozan Antlaşması'nı Birinci Dünya Savaşı'nın galip  devletleri ile eşit koşullarda imzalamış ve milletlerarası alanda,  bağımsız bir devlet olarak yerini almıştır.
 
  Atatürk  Döneminde dış politikalar
 
 Atatürk; Yurtta Sulh, Cihanda Sulh sözü ile uluslararası  ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî politikasının ne olacağını tüm  dünyaya belirtmiştir. Atatürk barışçıl ancak Türk Milleti'nin  çıkarını gözeten bir dış politika izlemiş ve bunun için döneminde bölge  eksenli oluşumlar sağlamaya çalışmıştır. Bunla hem ülkenin hem  ekonomik ve siyasi açıdan Türkiye için önemli olan bölge ülkelerinin her  alanda işbirliği yapmasını sağlayarak Batılı ülkelerin uygulamaya  çalıştığı dış etkiyi kırmayı amaçlamıştır.
 
  Türkiye ve  Milletler Cemiyeti
 
 Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin kurucu üyesidir.
 
  Sadabat  Paktı
 
 Mustafa Kemal, ölümünden bir yıl önce (8 Temmuz 1937)'de  gerçekleştirdiği Sadabat Paktı ile Ortadoğu ve Kafkaslar'da İran'ı  kendisine asıl muhatap olarak görmüş İran ile Türkiye'nin bölgesel  işbirliği ve ortaklık antlaşması olarak Sadabat Paktı'nın imzalanmasını  gerçekleştirmiştir.Türkiye, İran, Afganistan ve daha sonra Irak'ın  katılmıştır. Sadabat Paktı, 2.Dünya Savaşı sonrasında hukûken yürürlükte  kalmıştır ama Atatürk sonrasında unutulmuştur.
 
  Balkan  Antant
 
 1934 de yapılan Üçüncü Balkan Konferansı' ı sonucu ortaya çıkan Antant  ile birlikte, taraflardan biri Balkanlı olmayan bir devlet tarafından  saldırıya uğrar ve bir Balkan devleti de saldırgana yardım ederse, diğer  tarafların bu Balkanlı saldırgana karşı birlikte savaşa gireceklerine  dair gizli bir protokol de imzalanmıştı.

Alıntı..

ilgiliFORUM.com

 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Türkiye'nin Özellikleri hakkında bilgi hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Türkiye'nin Özellikleri hakkında bilgi siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com