ilgiliforum facebook   ilgiliforum twitter   ilgiliforum google plus   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

Zina ile İlgili Hadis-i Şerifler

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 Zina ile ilgili hadis-i şerifler

Peygamberimiz asv ahir zamanda zinanın yaygınlaşacağını ve aleni hale geleceğinden bahsetmiştir.Bu gün bu haber gerçekleşmiş, zina yaygınlaşmış ve aleni hale gelmiştir.
Zinanın çirkinliği bedihi olduğu halde, onun bu kadar yaygınlaşması oldukça düşündürücüdür.Zinaya yaklaşmayın; çünkü o çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur.
Isra Suresi: 32
 
 
Ebu Umame ra’den rivayet edilmiştir:
Genç bir delikanlı Peygamberimizin meclisine gelerek “Ey Allah’ın Resulü ! Zina etmem hususunda bana izin ver!” dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar “Sus, sus!” diye onu engellemeye çalıştılarsa da, Peygamberimiz asv “Bırakın da yanıma gelsin!” dedi. Gencin yanına gelmesi üzerine de ona “Annenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç “Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Allah beni sana feda kılsın” karşılığını verdi. Hz. Peygamber “(Sen nasıl istemiyorsan) diğer insanlar da annelerinin zina etmelerinden hoşlanmazlar. Peki kendi kızının zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç ““Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Ey Allahın resulü! Allah beni sana feda kılsın” cevabını verdi. Peygamber as bu kez “Sen hoşlanmadığın gibi diğer insanlar da kızlarının zina etmelerinden hoşlanmazlar. (Söyle bakalım) kızkardeşinin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” dedi. Genç buna da “Hayır istemem ey Allah’ın Rasulü! Canım sana feda olsun. Tabii ki bunu da istemem” dedi. Hz. Peygamber’in “İnsanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemez. Peki teyzenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurması üzerine, yine “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bunu da istemem” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez” dedikten sonra mübarek elini onun omzuna koyarak “Rabb’im! Bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, Onu zinadan koru!” diye dua etti. Bundan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi.
Ahmed, Taberani
 
 
Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve onun içinde alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tevbe edip iman eden ve salih bir amel işleyen müstesna. İşte onların kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Allah gafurdur, rahîmdir.
Furkan Suresi: 68-70
Tabiinin büyük müfessirlerinden Mücahid “Onlar zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur” (Furkan: 68) ayetindeki “يلق اثاما” kelimelerini “Cehennemde irin ve kandan bir vadidir” diye tefsir etmiştir. İkrime’de “اثاما” “Asam” kelimesini “cehennemde zina edenlerin kalacağı vadilerdir” diye tefsir etmiştir.
 
 
ZİNADAN UZAK DURANLARIN FAZİLETİ
 
Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Yedi zümreyi Allah gölgenin olmadığı (kıyamet) gününde kendi gölgesinde gölgelendirecek.
Adil imam (idareci, devlet reisi).
Allah azze ve celle’ye ibadet ederek yetişen genç.
Kalbi mescidlere asılı (mescidlerde namaz kılmaya düşkün) olan adam.
Allah için birbirini seven, bu yüzden bir araya gelip, ayrılan kişiler.
Güzellik ve zenginlik sahibi bir kadının davet ettiği ve “Ben Allahdan korkarım” diyerek bu daveti reddeden adam.
Sadaka veren ve sadakasını sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede gizleyen adam.
Yalnızken Allahı zikredip, gözlerinden yaş döken adam.
(Buhari, Müslim)
 
 
ZİNA VE İMAN
 
Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Zina eden zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Hırsız hırsızlık yaptığı zaman, mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen içki içerken mümin olarak içmez.
İbn Ebi Şeybe, Buhari, Müslim
 
Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Mümin zina ettiğinde, iman ondan çıkar. Onun üzerinde bulut gibi durur. Onu bıraktığında iman ona geri döner.
Ebu Davud, Hakim, Beyhaki
Bazı rivayetlerde “insan elbisesini çıkardığı gibi, imanı çıkar” denmiştir.
 
 
ZİNANIN KÖTÜLÜĞÜ
 
Heysem b. Malik Et-Tai (ra)’den, Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Allah katında şirkten sonra, zinadan daha büyük günah yoktur.”
Ahmed, İbn Ebid-Dünya
 
İbn Mesud (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Nebi (sav)den “En büyük günah hangisidir” diye soruldu. Cevaben “Allah seni yarattığı halde, ona eş koşmandır.” Buyurdu. Ben “sonra hangisidir?” diye sordum. “seninle yemek yer (yemeğime ortak olur) korkusuyla çocuğunu öldürmendir” dedi. Ben yine “sonra hangisi” dedim. Buyurdu ki: “Komşunun hanımıyla zina etmendir”. Allah bunu tasdik etmek için “Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler” ayetlerini indirdi.
Firyabi, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhari, Müslim, Tirmizi,
İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatim, İbn Merduye, Beyhaki.
 
Ebu Said El-Hudri (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Her sabah iki melek: “Kadınların yüzünden erkeklere yazıklar olsun, erkeklerin yüzünden de kadınlara yazıklar olsun” diye nida ederler.”
İbn Mace, Hakim.
Burada erkeklerin yüzünden günaha giren kadınlarla, kadınlar yüzünden günaha giren erkekler kastedilmiştir.
 
 
ZİNA VE DÜNYEVİ AZABI
 
İbn Abbas (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Bir şehirde zina ve riba (faiz) yaygınlaşırsa, onlar Allahın azabını kendilerine hak etmiş olurlar.”
Hakim, Ebu Ya’la
İbn Ömer (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Zina fakirliği miras bırakır.”
Hakim, Taberani
Amr b. As (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“İçinde zina zuhur eden, yaygınlaşan hiçbir topluluk yoktur ki, onlar kıtlıkla cezalandırılmış olmasın. Yine içinde rüşvetin yaygınlaştığı hiç bir topluluk yoktur ki, korkuyla cezalandırılmasın.”
Ahmed
Bureyde (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Ahdini (aralarındaki anlaşmaları) bozan hiçbir topluluk yoktur ki, onların arasında öldürme olayları olmuş olmasın. Zinanın yaygınlaştığı bir toplulukta ise muhakkak ki, Allah onlara ölümü musallat eder. Bir topluluk zekatı menederse (zekat vermez ve birbirlerine zekat vermemeyi tavsiye ederlerse) Allah onlara yağmur vermez.”
Hakim
 
 
ZİNANIN UHREVİ AZABI

Buharinin sahihinde Semure b. Cündübün rivayet ettiği peygamberimizin rüyasıyla ilgili hadiste şöyle anlatılır:
Rüyasında Cebrail ve Mikail peygamber asv’e geldiler. Bundan sonrasını peygamber as şöyle anlatmıştır: “Beraberce gittik, üst tarafı dar alt tarafı geniş, tandıra benzer bir şeye uğradık. Onun içinden gürültü ve sesler geliyordu. Baktık ve gördük ki, orada çıplak erkek ve kadınlar vardır. Onlara altlarından yakıcı bir alev geliyordu. Bu ateş onlara gelince sıcaklığın şiddetinden çığlık atıyor, bağırıyorlardı. Ben “Ey Cibril! Bunlar kimlerdir diye sordum. Dedi ki “Bunlar zina eden erkek ve kadınlardır. Bu onların kıyamete kadar sürecek olan azabıdır” dedi.
Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Allah kıyamet gününde 3 zümreyle konuşmaz, onlara bakmaz, onları (günahlardan) temizlemez (affetmez), onlar için elem verici bir azab vardır. Onlar; zina eden ihtiyar adam, çok yalancı hükümdar (devlet başkanı), kibirli fakirdir.
Ahmed, Müslim, Nesei, Beyhaki
İbn Ömer (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Üç zümre cennete giremez, kıyamet günü onların yüzüne de bakılmaz. Anne babasına asi olan, kendini erkeklere benzeten kadın ve deyyus.
Ahmed, Nesei
 

ZİNA ÇEŞİTLERİ

Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Ademoğluna (iradesiyle yapacağı) zinadan nasibi yazıldı. Şüphesiz o buna erişecektir. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası (fuhşiyatla ilgili şeyleri) dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Elin zinası tutmaktır. Ayağın zinası (fuhuşla ilgili yerlere doğru) yürümektir. Kalb arzu ve temenni eder, tenasül aleti ise bunu ya tasdik eder, ya da yalanlar.”
Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei

 
EL ZİNASI

Ma’kıl b. Yesar (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Sizden birisinin elinin, kendisine helal olmayan bir kadının eline değmesindense, onun başına demirden bir milin sokulması, onun için daha hayırlıdır”.
Taberani, Beyhaki (Taberaninin ravileri sika ve hadis sahihtir)
 

GÖZ ZİNASI

Resulüm!) Mümin erkeklere söyle: Gözlerini haramdan çeksinler ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
Nur: 30
Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan mesuldür.
Isra: 36
Allah gözlerin hainliğini de bilir, gönüllerin gizlediğini de.
Gafir: 19
Şüphe yok ki Rabbin (her an) gözetleme yerindedir.
Fecr: 14
Abdullah b. Mes’ud (ra)’den, Peygamber (asv)'in Rabbi Azze ve Celle’den naklen şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“(Harama) bakma şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim benden korktuğundan dolayı onu terk ederse, o günahın yerini iman ile değiştiririm ki, onun tatlılığını kalbinde hisseder”.
Taberani, Hakim
Ebu Ümame (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Bir kadının güzelliklerini görüp, sonra bakışlarını ondan çeviren hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah (bundan dolayı) onun için kalbinde tatlılığını hissedeceği bir ibadet (sevabı) yaratmış olmasın.”
Ahmed, Taberani
Beyhaki buradaki görmenin kasıtsız olarak görme olduğunu söylemiştir
Cerir (ra)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Resulullah asv’a aniden görmeyi sordum, bana “gözünü çevir” dedi.
Müm’minlerin annesi Ümmü Seleme (ra) şöyle demiştir:
Peygamber asv’ın yanında Meymune ile beraber oturuyor idik. O sırada (a’ma olan) İbn Ümmü Mektum geldi. -Bu olay hicab emrinden sonra olmuştu-. Peygamber as bize “Çekilin” dedi. Biz; “Ya ResulAllah! O a’ma değil mi, bizi ne görür, ne de tanır?” dedik. Peygamber as bize “Sizde a’mamısınız, siz onu görmüyor musunuz?” dedi.
Ebu Davud, Tirmizi
Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Kıyamet gününde bütün gözler ağlayacaktır. Ancak Allahın haram kıldığı şeylere kapanmış göz, Allah yolunda uykusuz kalan göz ve Allah korkusundan -sineğin başı kadar da olsa- yaş döken göz müstesna.”
İsbehani
 

ERKEĞE BENZEMEYE ÇALIŞAN KADIN VE KADINA BENZEMEYE ÇALIŞAN ERKEK

İbn Abbas şöyle demiştir:
Resulullah asv kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanları, erkeklerden de kadınlara benzeyenleri lanetledi ve “Onları evlerinizden çıkarın” diye emretti. Resulullah bizzat kendisi falancayı evinden çıkardı, Ömerde falancayı (evinden) çıkardı.
Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed,
Ebu Hureyre (ra) şöyle demiştir:
Peygamber asv kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet etti.
Ebu Davud, İbn Hibban, Beyhaki.
 

ECNEBİ KADINLARLA BAŞBAŞA KALMAMAK

Ukbe b. Amir (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
(Kendilerine nikah düşen) kadınların yanlarına girmekten sakının. (Onlarla baş başa kalmayın). Ensardan birisi “Ya ResulAllah! Kayın olursa ne dersin?”. Peygamber as “Kayın ölümdür” buyurdu.
Bu hususta başka bir hadiste şöyledir: “Bir erkek bir kadınla baş başa kalırsa, onların üçüncüsü mutlaka şeytandır.”
Tirmizi
Buhari ve Müslimin İbni Abbasdan yaptıkları bir rivayette “Sizden biri bir kadınla baş başa kalmasın, ancak mahremi olursa başka.” denilmiştir.
 


KADININ SÜSLENİP KOKULANARAK SOKAĞA ÇIKMASI

Ebu Musa (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Bir kadın kokulanıp bir meclisin önünden geçerse, ona bakan her göz (ve o kadın) zina etmiş olur.
Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn Huzeyme, İbn Hibban
Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Aişe (ra)’dan, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
ResulAllah asv mescide otururken, Müzeyne kabilesinden bir kadın süsler içerisinde eteklerini sürükleyerek mescide girdi.
 

GİYİNİK FAKAT ÇIPLAK KADINLAR

Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Cehennem ehlinden iki sınıf var ki, onları görmedim. (Onlardan biri) ineklerin kuyrukları gibi kamçılarla insanları dövenlerdir. Diğer ikincisi de, giyinik, fakat çıplak olan, kibirlenerek yürüyen, öteki kadınları kendileri gibi olmaya zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. Onlar cennete girmeyecekler, onun kokusunu bile alamıyacaklar. Halbuki onun kokusu şu kadar (500 sene) mesafeden hissedilir.”
Müslim
 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Zina ile İlgili Hadis-i Şerifler hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Zina ile İlgili Hadis-i Şerifler siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com